UUDISED JA TEATED

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek

Viljandimaa maakonnaplaneeringu Soomaa piirkonna teemaplaneering võeti vastu Viljandi maavanema 07.06.2017 korraldusega nr 1-1/17/211 ja suunati avalikule väljapanekule.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning  kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering on koostatud koostöös Pärnu Maavalitsusega.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017.

Soomaa teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad Viljandi Maavalitsuse veebilehel  http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

Avaliku väljapaneku ajal  saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi maavalitsuse arenguosakonnas (Vabaduse plats 2, II korrus), Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Kõpu vallas Viljandimaal.

Kogu avaliku väljapaneku kestel, 20.06.2017 kuni 2.08.2017, on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 71020 Viljandi või elektronpostiga aadressile: info@viljandi.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  • 28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi)
  • 29. augustil 2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse V korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu)
  • 30. augustil  2017  algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal 

Teemaplaneeringu koostamise algataja on Viljandi maavanem, planeeringu koostajad Pärnu ja Viljandi Maavalitsus, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Viljandi Maavalitsus.

Kontaktisikud: Tiia Kallas, tel 433 0422, e-post: tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee

 Anne Karjus, tel 433 0423, e-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee.