UUDISED JA TEATED

Viljandi valla 2015. aasta eelarve

Vallavalitsus esitab volikogule eelarve vastuvõtmiseks kogumahus 10 275 930 eurot , mis on 781 460 eurot suurem kui 2014.aasta lõplik eelarve.   

Eelarve põhitegevuse ja investeerimiskuludest moodustavad kulutused  haridusele 47%, sotsiaalsele kaitsele 14%, majandusele 13%, kultuurile ja vabale ajale 12%; valitsemisele 8%, elamu-ja kommunaalmajandusele 4% ja kokku 2 % tervishoiule, keskkonnakaitsele, riigikaitsele ja avalikule korrale ja julgeolekule.

2015. aasta põhitegevuse tulude eelarve suuruseks on 8 629 500 eurot, millest 62% moodustavad maksutulud, 10% tulud kaupade ja teenuste müügist, 25% toetused tegevuskuludeks ja 2% muud tegevustulud. Maksutuludeks on füüsilise isikutulumaks, maamaks ja reklaamimaks. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine on eelarvesse planeeritud 5 031 750 eurot, mis on ligikaudu 7% suurem kui oli 2014. aasta lõplik eelarve.

Eelarvesse planeeritud toetused tegevuskuludeks koosnevad tasandusfondis, toetusfondist ja muudest saadud toetustest. Tasandusfond väheneb 2015.aastal võrreldes 2014.aastaga 20 490 eurot ja selle suurus on eelarves 651 610 eurot.

Toetusfond, mis  on ettenähtud  sihtotstarbeliseks tegevuseks (hariduskulud, toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus jms.) on ligikaudu 36 000 eurot väiksem võrreldes 2014.aastaga. Vähenenud on sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendite summad, eelkõige 2014.aastal kasutamata jäänud toetuste vahendite võrra. Teehoiu toetuse suurus on 208 530 eurot. 2014.aastal oli teehoiu toetuse suuruseks 209 330 eurot. Hariduskuludeks eraldab riik 2015.aastal 1 186 190 eurot, mis sisaldab põhiosas õpetajate ja osaliselt ka  direktorite ning õppealajuhatajate tööjõukulusid. Õppevahendite toetuse suurus on 57 eurot õpilase kohta, investeeringute toetus 19.70 eurot õpilase kohta ja koolilõuna toetuse suurus on  136.50 eurot õpilase kohta aastas (0.78 senti päevas). Hariduskulude toetuse summa võrreldes 2014.aastaga on suurenenud 13 090 eurot. Toetusfondi osa põhitegevuse tuludes on 17,3 %.

Põhitegevusekulude kulude suuruseks on 2015.aasta eelarves 8 046 720 eurot. Personalikuludeks (töötasu koos maksudega) on planeeritud 4 326 830 eurot ja suurenemine võrreldes eelneva eelarve aastaga on 148 620 eurot. Lasteaia õpetajate palgatõus on kavandatud 15 %, muu palgafondi tõus on 5 % ja õpetajate palgatõus vastavalt riigilt eraldatud vahenditele. Keerulisem on toimetulek õpetajate tööjõukuludega koolides, kus laste arv on väiksem kui 10 õpilast klassis. Vallavalitsuse personali- ja majanduskulud vähenevad ligikaudu 16 % võrreldes 2014. aastaga, s.o. 96 940 eurot.

2015.aastal on planeeritud teede ja tänavate korrashoiuks (lumetõrje tööd, tänavate pühkimine, libedatõrje, hööveldus  jne) ja remonditöödeks 1 015 590 eurot, mis on 491 000 eurot suurem 2014. aastal planeeritust.

Põhivara soetuseks on 2015.aasta eelarves planeeritud 1 454 730 eurot, mis on 784 550 eurot suurem eelnevast aastast.

Suuremad investeeringud on planeeritud majanduse eelarvesse 621 000 valla teedele ja tänavatele vastavalt teehoiukavale, Mäeltküla tööstuspargi taristu projekteerimiseks. Hariduse eelarvesse 274 600 eurot Pärsti Lasteaia ja Puiatu Lasteaed-Kooli  ning raamatukogu katlamajade rekonstrueerimiseks, Ramsi Lasteaia projekteerimiseks, Viiratsi Kooli välisfassaadi korrastamiseks. Kultuuri ja vaba aja  eelarvesse 98 130 eurot sh Saarepeedi Raamatukogu rekonstrueerimiseks, Viiratsi ja Tänassilma Rahvamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks, sotsiaalse kaitse eelarvesse 351 000 eurot Pärsti Pansionaadi laiendamiseks, Viiratsi endise vallamaja rekonstrueerimiseks munitsipaaleluruumideks ja Saarepeedi Rahvamajas asuvate endiste vallamaja ruumide ümberehitamiseks sotsiaaleluruumideks.

2015.aata eelarvesse on planeeritud hajaasustuse programmi vahendeid 173 200 eurot, millest 50 000 eurot on 2015.aasta programmis osalemiseks

Laenu tagasimakse suurus käesoleval aastal on 486 630 eurot, millele lisanduvad kulud laenu teenindamiseks 96 150 eurot.

Võlakohustusi  on vallal selle aasta alguse seisuga 3 841 330 eurot kuid oleme jätkusuutlikud arendustegevuseks.

Oleme toimetanud aastal 2014. aastal peremeeste moel. Kui aasta alguses oli vabu vahendeid  1 096 024 eurot, siis aasta lõpetasime jäägiga 1 089 958 eurot.

Tänan kõiki Viljandi valla registris olevaid maksumaksjaid  ja ettevõtjaid-tööandjaid  kaasa aitamise  ja valla arengusse panustamise eest .

Ene Saar
vallavanemEelarve