UUDISED JA TEATED

Alates 01. augustist 2018 taastub endises Viljandi vallas korraldatud jäätmevedu

Teenust hakkab osutama hankel edukaks tunnistatud pakkuja  Eesti Keskkonnateenused AS. Jäätmeseadusest tulenevalt liidetakse taaskord kõik hoonestatud kinnistuomanikud korraldatud jäätmeveoga tulenevalt elu- või tegevuskohast. Lepingu sõlmimine ei ole korraldatud jäätmeveoga liitumise aluseks, liitumine toimub automaatselt. Lepingu sõlmimine on vajalik mahuti tühjendussageduse ja päevade kokku leppimiseks, lisateenuste tarbimises kokku leppimiseks, arveldusviiside kokku leppimiseks ja teenuse osutamise tingimuste täpsustamiseks.

Kõigile, kes seaduse alusel liitunuks loetakse, saadetakse posti teel või elektrooniliselt e-postkasti teade korraldatud jäätmeveo rakendumise kohta koos jäätmeveoteenuse osutamise lepingu ja uue kehtima hakkav hinnakirjaga. Palume varasemalt jäätmeveoga liitunud olnutel hoolikalt jälgida, et nad saaksid eelnimetatud dokumendid kätte. Juhul kui teavitust ei tule, tuleb pöörduda jäätmeveo ettevõtte poole.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldajate vabastused jäävad endiselt kehtima, Viljandi Vallavalitsuse otsuseid ei tühistata.

Jäätmeveosageduse minimaalsed tärminid tulenevad seadusest – tiheasustusega alal vähemasti üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusega alal vähemasti üks kord kaheteistkümne nädala jooksul (kord kvartalis). Jäätmevaldaja nõudmisel toimuv jäätmeveo maksimaalne sagedus ei pea tiheasustusega aladel olema sagedam, kui üks kord nädalas ja hajaasustusaladel üks kord kuus.

Eesti Keskkonnateenused AS transpordib soovitud suuruses mahutid jäätmevaldajateni esmasel tellimusel tasuta. Samas on lubatud ka jäätmekotiga jäätmete üleandmine, mis eeldab, et kotti säilitatakse üleandmiseni lindudele ja loomadele kättesaamatus kohas ja jäätmekoti maksimaalne kaal ei ületa 10 kg.

Uudseks teenuseks korraldatud jäätmeveo raames on paberi- ja kartongjäätmete kogumine, mida hakatakse osutama alates 01. augustist tasuta. Selle pakkumise esmaseks sihtrühmaks on korteriühistud ja asutused. Kuigi hetkel kehtiva jäätmehooldust reguleeriva volikogu määruse kohaselt on paberi- ja kartongjäätmete kogumine keskkütte piirkonnas asuvatel korterelamutel vabatahtlik, on arutlusele tulnud ka  muutmise vajadus.

Suurjäätmete äravedu on ka edaspidi võimalik tellida ilma tasuta. Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu segaolmejäätmete konteinerisse. Suurjäätmete hulka ei kuulu vana elektroonika, ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (autorumud või vanarehvid), ega haljastusjäätmeid. Suurjäätmete äravedu hakkab toimuma vastavalt vajadusele jäätmevaldaja ja teenuse osutaja vahelisel kokkuleppel.