UUDISED JA TEATED

Hajaasustuse programmi 2016. a. taotluste vastuvõtt toimub 08.04.2016-08.06.2016.

Taotlused http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale  tuleb esitada Viljandi Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatult viljandivald@viljandivald.ee Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu. Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67 % projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Info Kalle Aavik, telefon 435 0122, e-post kalle.aavik@viljandivald.ee