UUDISED JA TEATED

Ohvriabi, kui tasuta abi hädasolijale

Ohvriabi on  tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet.

Õigus pöörduda ohvriabisse ja saada nõustamist on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse pöördumisel pole oluline, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus.

Ohvriks langemine mõjutab inimese füüsilist, emotsionaalset või majanduslikku seisundit, millega võib kaasneda tema toimetuleku halvenemine. Tihtipeale tundub hädasolijale, et sellest olukorrast väljapääsu polegi, mistõttu kõrvalt tulev abi ja nõustamine aitavad hädasolijal paremini mõista enda olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse toimetulekuks.

Ohvriabitöötajad pakuvad nende poole pöördunutele emotsionaalset tuge  ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Vajadusel juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega. Ohvriabi töötajatel on hea koostöö  Viljandimaa naiste tugikeskuse, sotsiaalosakondade ja politseijaoskonna töötajatega. Riigis on ette nähtud võimalus hüvitada süüteo ohvritele ja nende pereliikmetele vajaduse korral psühholoogilise abi kulutused, kui ohvri toimetulekuvõime on süüteo tõttu vähenenud. Hüvitise saamise eeldus on süüteo kohta väärteo- või kriminaalmenetluse alustamine. Hüvitist saab taotleda kolme aasta jooksul pärast süüteo toimepanemist. Taotleja peab hüvitise saamiseks pöörduma ohvriabitöötaja poole.

Siiani on üle poole ohvriabisse pöördujatest  perevägivalla ohvrid. Alates 2011. aastast on perevägivallakuritegude osakaal nii kõigist kuriteoliikidest, kui ka vägivallakuritegudest pidevalt kasvanud. 2015. aastal moodustus perevägivald kõigist kuritegudest hinnanguliselt kümnendiku. Toodud statistika ei näita mitte selleliigiliste  kuritegude arvu kasvu, vaid meie teadlikkuse suurenemist ja kuriteo toimepanemise avaldamist.

See tuleneb riigi poolsest panusest, et probleemile on avalikkuses hakatud tähelepanu juhtima ning asjaga süvitsi tegelema. Perevägivalla juhtumitest ohvriabi töötajatele avaldamine, näitab, et inimesed  on saanud tuge ja leiavad endas  julgust olukorda muuta ning lahendusi otsida.

Siit ka ohvriabi töötajate üleskutse kõigile kodanikele: probleemi märgates, ärge jääge kõrvaltvaatajaks, võibolla just teie olete see, kelle abist sõltub teise inimese turvalisus ja heaolu.

Hea koostöö erinevate osapoolte vahel annab võimaluse kiiremalt ja tõhusamalt vägivallale reageerida ning ohvrile parimat abi pakkuda.

Riik on suurendanud ka ennetustööd. Näiteks ohvriabi töötajad käivad koos politseiametnikega koolides rääkimas kohtinguvägivallast. Selgitustöö aitab noortel juba suhte algul ära tunda märke, kuidas vägivald võib avalduda. Lisaks õpetatakse, kuidas sellises olukorras käituda.

Igaüks võib sattuda keerulisse olukorda, kus vajab sellest väljatulekuks teiste abi ja toetust. Oluline  on mitte jääda oma muredega üksi – koos ohvriabi töötajaga on võimalik leida lahendusi. Ohvriabisse pöördumiseks piisab, kui inimene tunneb ennast kannatanuna.

Ohvriabikeskusesse võib kohale tulla, kuid nõu võib küsida ka telefoni teel. Kui inimene soovib, võib ta jääda anonüümseks.

Viljandi Ohvriabikeskus asub Pargi 1 politseijaoskonnas. Telefon on 434 0343; e-kirja address on: viljandi.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Viljandi maakonna turvalisuse nõukogu 
Viljandi Ohvriabikeskus