UUDISED JA TEATED

Riik ja omavalitsused toetavad maal elutingimuste parandamist ka tänavu

Eelmisel aastal sai 77 Viljandima maapiirkonnas toimetavat majapidamist hajaasustuse programmist oma elamistingimuste parandamiseks 137 629 eurot. Programm jätkub tänavu.

Viljandi maakonnas esitati mullu hajaasustuse programmi 88 taotlust, millega sooviti riigilt ja omavalitsuselt toetust summas 315 473,68 eurot.

Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist ja hajaasustuse programmi juht maakonnas Jane Lumiste ütles, et esitatud taotlustest rahuldati 77, millest riigi toetus moodustas kokku 137 629 eurot.

Sama suure summa panid juurde programmis osalenud omavalitsused ning kolmandiku summast moodustas taotlejate omafinantseering. Kokku panustatakse abikõlblike valdkondade rajamiseks ja korrastamiseks rohkem kui 412 000 eurot.

Jane Lumiste sõnul oli, aga raha sooviti ka kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks ja juurdepääsuteede korrastamiseks. «Siinjuures on oluline märkida, et üks taotlus võis sisaldada mitut tegevust, kuid ühe majapidamise kohta oli võimalik toetust taotleda kuni 6500 eurot,» selgitas Lumiste.

Eelmisel aastal osales hajaasustuse programmis üheksa Viljandimaa valda. Suuremate summadega osalesid suured vallad. Näiteks Viljandi vald toetas koos riigi toetusega programmi tegevusi 81 380, Suure-Jaani vald 58 738 ja väiksematest valdadest Kolga-Jaani vald 34 922 euroga.

Jane Lumiste selgitust mööda olid põhjused, mis osa taotlusi toetuseta jäid, erinevad. Näiteks polnud rahvastikuregistris sissekirjutust või polnud täidetud selles mullu veel kohustuslik olnud alla 18-aastase lapse või kuni 35-aastase puudega isiku leibkonda kuulumine. Lumiste tuletas toetuse saajatele meelde, et programmdokumendis on selle kasutamise kohta kindlad reeglid ja kui neid ei täideta, tuleb toetusraha tagasi maksta.

Hajaasustuse programm avatakse ka 2015. aastal. Selle täpne avanemise aeg ei ole veel teada, kuid sellest teavitatakse inimesi ajakirjanduse ja maavalitsuse kodulehe vahendusel. Samuti annavad infot programmis osalevad vallad oma kodulehtedel. Taotlus koos vajalike lisadokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse valda.

«Suurim muutus on see, et enam ei ole kohustuslik alla 18-aastase lapse leibkonda kuulumine. See on positiivne, kuid siiski tuleb arvestada, et taotluste hindamisel saavad ühe kriteeriumi piires kõrgema hinde lastega pered,» täpsustas Lumiste.

Hajaasustuse programm soovib hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne võimalik toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Ajaleht «Sakala» online
29. jaanuar 2015