UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Loodi külas katastriüksuse 57001:001:0039 detailplaneeringu vastuvõtmisest

Viljandi Vallavalitsus teatab Loodi külas katastriüksuse 57001:001:0039 detailplaneeringu vastuvõtmisest 19.01.2016 korraldusega nr 35. Planeeringu peamine eesmärk on ehitusõiguse määramine väikeelamu ehitamiseks. Planeeringulahendus näeb ette Loodi oja ehituskeeluvööndi vähendamise 400 m2 ulatuses. Planeering ei ole üldplaneeringut muutev, see ei näe ette olulise keskkonnamõju teket ja selle hindamise kohustust.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 29.01.2016 kuni 26.02.2016 vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 03.03.2016 kell 16.00 vallamajas Kauba tn 9 Viljandi linn.