UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsuse pöördumine Maanteeameti reformikava muutmiseks.

Viljandi Vallavalitsus ei nõustu Viljandis sõidueksamite vastuvõtu lõpetamise kavaga. Peame sõidueksamite vastuvõtu lõpetamist Viljandis otseselt meie elanike, asutuste ja ettevõtete huve ja paikkonna konkurentsivõimet kahjustavaks ning vastuolus olevaks riiklike arengudokumentidega.

Maanteeameti informatsiooni põhjal kavandatakse B-kategooria ning nende alamkategooriate sõidueksameid alates aastast 2018. aastast vastu võtta kuues linnas: neljas regioonikeskuses (Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Tartus) ning geograafilistest iseärasustest tulenevalt ka Kärdlas ja Kuressaares.

Kavandatud ümberkorralduste kava näitab hoolimatut suhtumist Viljandimaa inimestesse, näitab ministeeriumide ja riigiasutuste koostöövõimetust, demonstreerin tegevusi, mis pole suunatud Eesti riigi terviklikule arendamisele. Maanteeameti juhtidele on erinevate strateegiate põhisisu Eesti kui terviku konkurentesivõime kasvust ja tasakaalustatud arengust arusaamatu.

Eesti regionaalpoliitika teostamise kehtivaks alusdokumendiks on Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 , millega määratakse kindlaks Eesti regionaalarengu soovitavad suundumused, riigi regionaalpoliitika alused ja harupoliitikate regionaalse mõju suunamise lähtekohad. Oluline printsiip selles on piirkonna terviklikkus – piirkondade arendamine nende keskuste ja ääremaade vastastikusest koostoimest lähtudes;

Viljandi Vallavalitsus näeb Maanteeameti tegevuses konkreetset vastuolu Eesti Regionaalarengu strateegiaga 2014-2020. Nende tegevus kahjustab riigi mainet, regionaalarengut ja on vastuolus kavandatava riigireformiga, mille üks osa on teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Eesti Regionaalarengu strateegia 2014-2020:„Käesoleva strateegia kaudu soovib Vabariigi Valitsus ühtlustada Eesti piirkondlikku arengut, kus iga piirkond panustaks oma eripärale ja tugevustele, panustades Eesti kui terviku konkurentsivõime kasvu, ning kus inimestele oleksid kättesaadavad head töökohad, teenused."

Maanteeameti ümberkorralduste kava on vastuolus toimuva haldusreformiga, mille eesmärk on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks hea elada. Vaid võimekas kohalik omavalitsus suudab tasakaalustada riigivõimu ja olla riigile ning ettevõtetele võrdne partner. Selleks vajame aga põhiteenuste osutamisel riigi kohalolekut Viljandi maakonnas.

Tutvunud maanteeameti argumentidega sellise ümberkorralduse läbiviimiseks, oleme seisukohal, et need on üldsõnalised ja eksitavad, maanteeameti Viljandi büroo töötajaid halvustavad. Reformimise põhjusena toodud üldistus korruptsiooniriski maandamine on selliste faktide puudumisel Viljandi büroo töötajaid solvav, põhjendamatu ja paikkonna mainet kahjustav.

Suur läbikukkumiste protsent sõidueksamitelt viitab pigem maanteeameti eksaminaatorite nõudlikkusele, et tagada liiklusohutus. Siin soovitame maanteeametil tegeleda autokoolidega, kust sellised eksamisooritajad tulevad.

Kõnealune Maanteeameti reformikavas teema teenuse kvaliteedi tõusust on vastuolus, sest teenuse kvaliteedi üks oluline komponent on teenuse kättesaadavus.   Pakutud lahendusega  suurenevad paikkonna elanike kulud teenuse kättesaamiseks, seda nii rahalises kui ajalises mõõtmes.

Väljakäidud reformikava puudutab oluliselt ka Viljandimaal asuvaid kutseõppeasutusi. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Viljandi Kutseõppekeskuse õppijatel on osadel erialadel kohustuslikud B, C, CE, D, T kategooria juhtimisõiguse õpetamine ja eksamite sooritamine. Õpitavate erialade õppuritel on ette nähtud B- kategooria juhilubade omandamine. Viljandi kutseõppekeskuse õppijad sooritavad aastas üle 200 erineva juhtimisõiguse eksami. Õppegruppide õppesõidu ja eksamite korraldamine muutub reformi sellise lahenduse korral väga kulukaks ja ei ole teostatav. Kes tasub koolile täiendavad kulutused seoses teenuse kaugenemisega.

Viljandi Kutseõppekeskusel on pikaajaline koostöö Eest kaitseväega ajateenijatele mootorsõiduki juhtimise õpetamisel. Igal sügisel alustab ca 100 kaitseväelast 3 kuulist mootorsõidukijuhi väljaõpet. Kool on rajanud Eesti riigi ressurssidega selleks vajaliku õppepolügooni, maastikurajad, libedaväljaku jms. See toimub Viljandis sel põhjusel, et maanteeameti Viljandi büroo on võimeline lühikese ajaga novembris-detsembris vastu võtma 150 eksamit. Eksamite tegemise võimaluse äraviimine Viljandist toob ilmselt kaasa ka kaitseväe koolituste lõppemise Viljandis. See muudab oluliselt Viljandi kutseõppekeskuse konkurentsivõimet. Mõtetuks muutub ka Euroopa Liidu ja Eesti riigi vahenditega rajatud kaasaegne sõidu- ja veoautode libedarada.

Riik on investeerinud olulisel määral  kutseõppeasutuste arengusse ning oluline on olemasoleva ressurssi maksimaalne ärakasutamine kodanike ja riiklike institutsioonide huvides.

Eeltoodud põhjustel Viljandi Vallavalitsus ei nõustu sõidueksamite vastuvõtu lõpetamisega Viljandis. Peame sellist otsust otseselt Viljandimaa elanike, ettevõtjate ja kutseõppeasutuste huve ning paikkonna konkurentsivõimet kahjustavaks, vastuolus mitmete  riiklike arengudokumentide põhimõtetega.

Palume Viljandi Vallavalitsuse  seisukohta arvestada ja viia sisse muudatused Maanteeameti reformikavas säilitades maakonnakeskustes, s.h. ka Viljandis võimalus sooritada erineva kategooria juhtimisõigusi andvaid eksameid.

Ene Saar
Vallavanem