Elukoha registreerimine

Elukohta saab registreerida elektrooniliselt, kasutades ID-kaarti, lehel rahvastikuregister.ee
 
 

Elukohateadet on võimalik esitada:

  1.  e-rahvastikuregistri kaudu;
  2.  digitaalselt allkirjastatult saates aadressile viljandivald@viljandivald.ee;
  3. paberkandjal allkirjastatult saates aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020 või tuues vallamaja ja/või teeninduspunktide juures asuvasse postkasti.
  4. Elukohtade blankett kättesaadav siit .
 
 
Kodanike vastuvõtt Viljandi vallamajas Kauba tn 9, Viljandi linn kabinetis 102 I korrusel:
  • E, T, K   8.00-12.00; 12.30-16.30
  • N 8.00-12.00; 12.30-18.00
  • R 8.00-12.00; 12.30-15.00

Vastuvõtu välisel ajal toimub vastuvõtt kokkuleppel ametnikuga.

Vastutav ametnik

  • Rahvastikutoimingute spetsialist 
  • Telefon: 435 0136
  • E-post: viljandivald@viljandivald.ee

 

 

1. Elukoha registreerimise vajalikkus

Registreeritud elukoht rahvastikuregistris on aluseks mitmesuguste riigi ja elukohajärgse omavalitsuse teenuste, toetuste ja soodustuste saamisel ja määramisel või õiguste realiseerimisel (näiteks lasteaiakoht, tasuta ühistransport, sotsiaalabi, valimistel osalemine, maamaksu soodustus, jms) ning tulumaksu laekumisel.

2. Elukoha registreerimise kohustuslikkus ja õiguslik alus

Kohustus elukoht registreerida ja selle õiguslik alus tuleneb rahvastikuregistri seaduse §-st 68 ja siseministri 3. jaanuari 2019. a määrusest nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend".

3. Pädev asutus elukohateate menetlemiseks

Kui olete elukohateate esitanud e-rahvastikuregistri kaudu, menetleb seda kohalik omavalitsus (kohalik linna- või vallavalitsus, Tallinnas linnaosavalitsus), mille territooriumil asub Teie uus elukoht.

4. Kui vahetate elukohta Eestis,

on Teil kohustus registreerida uus elukoht 14 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest.

5. Kui asute elama välisriiki,

on Teil kohustus registreerida elukoht 30 päeva jooksul alates välisriik elama asumisest.

6. Kui vahetate Eestis elukohta või asute uuesti elama Eestisse,

on Teil elukohaandmete esitamisel võimalik määrata kuni 14 päeva tagasiulatuv elukohaandmete kehtivuse alguskuupäev.

NÄITEKS. Kui esitate elukohateate 14. veebruaril, on Teil võimalik märkida elukohaandmete kehtivuse alguskuupäevaks 1. veebruar. Sel juhul loetakse, et elate uuel aadressil alates 1. veebruarist.

NB! Elukohateate esitamise kuupäevaks loetakse kuupäev, mil elukohateade on kogu vajaliku infoga (nõusolekud ja dokumendid) jõudnud kohalikku omavalitsusse. Kui soovite elukohaandmete kehtivuse alguskuupäevaks esitada mõne varasema kuupäeva, peate arvestama ka ajaga, mis võib kuluda elukohateate jõudmiseks ametnikuni. Elukohateate ametnikuni jõudmise aeg sõltub sellest, kui kiiresti annavad elukohateate menetlemisega seotud teised isikud elukohateatele vajalikud nõusolekud.

NÄITEKS. Te täidate e-rahvastikuregistris 14.02.2020 elukohateate, märgite elukohaandmete kehtivuse alguskuupäevaks 01.02.2020 ja küsite ruumi omaniku nõusoleku samuti e-rahvastikuregistri kaudu. Andmed hakkavad kehtima Teie soovitud kuupäeval, 01.02.2020, kui ruumi omanik annab e-nõusoleku Teiega samal kuupäeval, s.o 14.02.2020. Kui ruumi omanik kinnitab Teie elukohateate 15.02.2020, hakkavad Teie esitatud elukohaandmed kehtima ühe päeva võrra hiljem, s.o 02.02.2020.

7. Elukoha alguskuupäeva määramine, kui asute elama välisriiki

Kui Te kolite välisriiki, võite esitada uue elukoha aadressi kuni 30 päeva etteulatuva või 14 päeva tagasiulatuva kuupäevaga. Etteulatuvat ja tagasiulatuvat kuupäeva arvestatakse alates kuupäevast, mil elukohateade jõuab ametnikuni.

8. Elukohateate esitamine teiste isikute kohta

Elukohateate saate esitada enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate ning teiste Teiega koos elavate täisealiste isikute kohta (ühine elukohateade). Lehel „Minu andmed" on Teil võimalik esitada või uuendada oma kontaktandmeid (telefon ja e-post) ja lisa-aadresse. Need kantakse rahvastikuregistrisse kohe.
Kui soovite registreerida alaealise lapse või eestkostetava elukoha, lisage elukohateatele kõigi hooldusõiguslike isikute ja esindajate nõusolekud või küsige need e-rahvastikuregistri vahendusel.

9. Ruumi omaniku nõusolek

Kui Te ei ole ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada omaniku/omanike nõusolek või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument.

Omaniku nõusolekut või ruumi kasutamise õigust tõendavat dokumenti ei pea lisama isiku kohta,
• kes on omaniku perekonnaliige (abikaasa, alaealine laps või töövõimetu vanem) või
• kelle kasuks on kinnistusraamatusse kantud isiklik kasutusõigus.

10. Elukohateate menetlemise aeg

Alates Teie teate saamisest 10 tööpäeva jooksul otsustab kohalik omavalitsus Teie elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise.