Detailplaneeringud

« Tagasi

DP002 Valma külas Järveveere 1 ja 3

Planeeringu algatamine

Viljandi Vallavalitsuse 19.juuli 2016. a korraldusega nr 591 algatati Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115 detailplaneeringu koostamine. Planeeringu peamine eesmärk on ehitusõiguse määramine kehtiva planeeringuga võrreldes kõrgemate hoonete ehitamiseks.Planeering ei ole üldplaneeringut muutev. Olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette ei nähta.

 

Planeeringu vastuvõtmine

Viljandi Vallavalitsus teatab Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115  detailplaneeringu vastuvõtmisest 11.10.2016 korraldusega nr 917. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on äri- ja puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste ehitusõiguse määramine.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 28.10.2016 kuni 11.11.2016 vallamajas ja valla veebilehel. Lisainfo tel 435 0115.

NB! Muudetud planeeringulahendus (seisuga 07.02.2017).

Planeeringu kehtestamine

Viljandi Vallavalitsuse  18.07.2017 korraldusega nr 690 kehtestati Valma külas katastriüksuste 89202:002:0114 ja 89202:002:0115 detailplaneering. Planeering ei ole üldplaneeringut muutev. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on äri- ja puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste ehitusõiguse määramine. Planeeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel.