Hajaasustuse programm 2019

2.05.19

Sihtgrupp

 Füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Eesmärk

 Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

 Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi tingimused

  • Toetatakse kodumajapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidega ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
  • Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 €, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse - näiteks naaber.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.

Määrus

Taotlemine

 Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 13. maiks 2019 paberil või digitaalselt allkirjastatuna

Rivo Aren võtab vastu Kolga-Jaani teenuskeskuses: T 8.00-16.30, N 8.00-18.00 (lõuna 12.00-12.30).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Vastutaja

Enne taotluse esitamist küsi nõu: Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

Rivo Aren võtab vastu vallamajas, Kauba tn 9, Viljandi järgmistel aegadel: E 10.00-16.00; K 11.00-16.00; R 9.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. 

 

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL