Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Väikehange: Viljandi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine ja avalike teenuste disaini analüüsi koostamine

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärgiks on välja töötada jätkusuutlik ja vajaduspõhine Viljandi valla toimemudel, mis tagab, et avalikud teenused vastaksid parimal moel kohalike elanike vajadustele, arvestades sealjuures rahvastiku muudatuste tendentsidega, valla piiride ja teenuspiirkondade mõjualadega ning annaks soovitused olemasoleva ja perspektiivse kinnisvara majandamise osas.
 
Koostatud analüüsid ja neist lähtuvad ettepanekud võimaldavad kasutusele võtta optimaalse avalike teenuste toimemudeli, tagades senisest efektiivsema ressursikasutuse. Avalike teenuste pakkumiseks on tagatud olemasoleva kinnisvara parim, efektiivseim ja perspektiivseim kasutus.

Tehniline kirjeldus:

  • Pakkumuse koostamise aluseks on käesoleva väikehanke „Viljandi Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste optimaalse struktuuri väljatöötamine" lähteülesandes märgitud nõuded.
  • Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud käesoleva hanke eesmärgi saavutamiseks ja eesmärgist tulenevate ülesannete täitmiseks kuni tööde täieliku valmimiseni ja töövõtja poolt töö hankijale üleandmiseni.

Nõuded Pakkujale:

  • Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).
  • Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
  • Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases olukorras asukohamaa õigusaktide kohaselt.
  • Pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku esindajat ei tohi olla karistatud maksualaste süütegude eest.
  • Pakkuja peab olema varasema 60 kuu jooksul teostanud käesoleva hanke eesmärgiks oleva vähemalt kaks sarnast tööd. Sarnaseks tööks loeb hankija avaliku sektori teenuste analüüsi teostamist või avaliku asutuse struktuuri analüüsi teostamist. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse vormil sarnase töö nimetuse koos kirjelduse ja aadressiga, millelt on hankijal võimalik teostatud tööga tutvuda.

Nõuded pakkumusele:

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

  • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee
  • Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 11. märts 2021 kell 09.00.

Täiendav info:

Lisad: