Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Väikehanke: Mustla Rahvamaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Hanke eesmärk

Väikehanke eesmärgiks on Viljandi vallas Mustla alevikus Posti 52e asuva Mustla Rahvamaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine rahvamaja ja noortekeskuse hoone osas põhiprojekti staadiumis koos ehitusmahu loendi koostamise, ehitusmaksumuse hindamisega ja ehitusloa taotluse koostamisega.

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse koostamise aluseks on tehniline kirjeldus (Lisa 1).

Nõuded pakkujale

  • Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).
  • Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.
  • Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, Pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases olukorras asukohamaa õigusaktide kohaselt.
  • Pakkujat ei tohi olla karistatud maksualaste süütegude eest.
  • Pakkuja peab tagama Töö teostamisel ning korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, sh projekteerimise eest vastutaval isikul peab olema vähemalt diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener tase 7 kutsetunnistus või samaväärne kutsetunnistus.

Nõuded pakkumusele

Pakkumuse esitamise tähtaeg

  • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee.
  • Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 05. mai 2021 kell 09.00.

Lepingu täitmise tähtaeg on kaks kuud.

Täiendav info

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile: elo.talvoja@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Lisad

Hanketeade
Lisa 1 - Tehniline kirjeldus;
Lisa 2 - Lepingu tingimused;
Vorm 1 - Pakkumuse maksumus ja kinnitused.