Hooldajatoetuse taotlemine

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldajat taotleva inimese kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel on aluseks sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel ja seadustega kooskõlas on sotsiaaltöötajal õigus küsida andmeid ka teistelt isikutelt.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab täiskasvanud hooldust vajav isik (või eestkostja) ja teda hooldada sooviv isik, vallavalitsusele järgmised dokumendid:

1.    kirjalik vormikohane avaldus;

2.    isikut tõendav dokument (ametniku poolt koopia tegemiseks);

3.    koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta;

4.    olemasolul kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;

Ühele hooldajale ei maksta rohkem kui kahe hoolealuse hooldamise eest.

Hooldus seatakse, hooldaja ja hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajaliselt puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse kehtivuse aja lõpuni.

Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja hoolduse seadmisest, hooldaja ja hooldajatoetuse määramisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hooldus seatakse, hooldaja ja hooldajatoetus määratakse hiljemalt vallavalitsuse korralduse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

Õigusaktid

Vastutaja

Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, Tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)

Teenuse taotlemine kohapeal
 

Vajalikud
sammud

 

 

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse paberkandjal. Blanketi saab veebist või Viljandi vallamajast.

Vastuvõtuajad: T 9.00-12.00, 13.00-16.00, R 9.00-12.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

 

Esitada isikut tõendav dokument, koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta. 

Viide