Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus ja protsess:

Toetuse eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga iseseisva toimetuleku ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel, eluruumis liikumisel ja väljumisel.

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamist võib taotleda puudega isik, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Viljandi vald (ja kes ka faktiliselt elab Viljandi vallas).

Protsess:

 1. Taotleja esitab vormikohase taotluse.
 2. Taotleja esitab lisadokumendid:

  • hinnapakkumuse(d),
  • eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole eluruumi omanik,
  • eluruumi kaasomaniku kirjaliku nõusoleku, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik,
  • korteriühistu nõusoleku, kui töid teostatakse väljaspool eluruumi,
  • vajadusel ehitusteatise ja ehitusprojekti.
  • Vallavalitsuse ametnikul on õigus nõuda täiendavaid dokumente, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks.      
 1. Esitatud taotluste alusel teeb alatine sotsiaalkomisjon ettepaneku ja vallavalitsus kinnitab korraldusega eluruumi kohandamise kulude hüvitamise pingerea puudega isiku erivajadusest tulenevalt.
 2. Hüvitise määramine otsustatakse 30 päeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või esitamata dokumendi tähtaja möödumisest.
 3. Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse kohanduse tegemiseks vajalikud ehitustööde kokkulepped ja kahe- või kolmepoolsed lepingud ehitustööde teostamiseks.
 4. Vallavalitsusel on õigus rahaliste ressursside lõppemise korral taotlust mitte rahuldada või lükata taotluses märgitud kulude hüvitamine uude eelarveaastasse.
 5. Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja vastutavale ametnikule kulu tõendavad dokumendid ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud taotlusega koos esitatud hinnapakkumuste ja ehitustööde kokkuleppe/lepingu alusel.
 6. Vastutav ametnik koostöös  ehitusspetsialistiga kontrollivad tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti.
 7. Hüvitis makstakse üldjuhul pärast kohanduste teostamist ja kontrollakti koostamist lepingus näidatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul.
 8. Vastutav ametnik ja ehitusspetsialist teostavad järelkontrolli ja hindavad kohanduse mõju isiku igapäevastes praktilistes tegevustes.

Kestvus:

TAOTLUSVOOR ON AVATUD KUNI 15. VEEBRUAR 2021.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Hoolekande koordinaator Siret Sarv (siret.sarv@viljandivald.ee, tel. 5787 4657)