Kaasav eelarve

11.05.20

Kaasav eelarve27. aprillist 17. maini ootab Viljandi vallavalitsus elanikelt ideid kuni 35 000 euro kasutamiseks 2020. aasta kaasava eelarve raames. Kavandatud infotundide asemel on võimalik tutvuda kaasava eelarve võimalustega kodulehel ja küsida vallavalitsuse töötajatelt.

Ideid saab esitada ning sobiva idee poolt hiljem hääletada infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga. Kaasava eelarve objektiks on investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot ja maksimaalselt 35 000 eurot.

Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.  

Ettepaneku saab esitada volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võib ka esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade spetsialistid 17. maist kuni 15. juunini. Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja spetsialistide osavõtul juunikuus, kus selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.

Ootame aktiivset kaasalöömist

Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisel. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada inimestele eelarve koostamise põhimõtteid ning ärgitada inimesi midagi reaalselt ellu viia.

Vallavanem Alar Karu sõnul suurendab elanike osalemine avaliku raha planeerimisel ja jaotamisel nende teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandab ning samas annab omavalitsusele tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. „Hea on see, et kaasava eelarve protsess suurendab ka kodanikuaktiivsust ja annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata. See paneb inimesed ühiselt mõtlema ja tegutsema, mis suurendab kogukonnatunnet."

Vallaelanike hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald. Hääletada saab 21. septembrist kuni 4. oktoobrini.

 

Korduma kippuvad küsimused

Kes saavad ettepanekuid esitada?
Kaasava eelarve elluviimiseks võib ettepaneku esitada igaüks – nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

Mida peab ettepanek sisaldama?
Ettepanek peab sisaldama:

  1) esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon või e-posti aadress);
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) kirjeldust, eesmärke ja olulisust valla jaoks;
  4) võimalusel kavandit koos hinnapakkumusega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu, hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;
  6) informatsiooni võimalike kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;

  7) muud infot, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks (sh eskiis, joonis, foto või muu info, mida oleks vajalik teada ettepaneku hindajatel).

Millal ettepanek esitada?

Ettepanekuid saab esitada vallavalitsusele 27.aprillist 17.maini.
Ettepaneku saab esitada volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võib ka esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Kes hindavad ettepanekuid ning mida hinnatakse?
Esmase hinnangu ettepanekutele annab komisjon. Komisjon hindab esitatud ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

Kuidas selgitatakse välja elanike arvamus?
Elanike arvamuse välja selgitamiseks viiakse läbi veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee küsitlus.

Küsitlusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Viljandi valla elanik (isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald).

Küsitluse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse tulemus liisu heitmisega. Ellu viiakse enim hääli saanud idee(d). 

Kes viib ettepaneku ellu?
Ettepaneku(d) viib ellu vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

 

Katrin Reimo, arendusspetsialist, katrin.reimo@viljandivald.ee, 4350159

Raivo Laidma, planeeringuspetsialist, raivo.laidma@viljandivald.ee, 58855537