« Tagasi

COVID-19 pandeemiaga seotud töökorralduse muudatused Viljandi vallas

Hariduse, huvitegevuse ja -hariduse, noorsootöö, raamatukogude, sporditreeningute ning sotsiaalvaldkonna asutuste töökorraldus alates 19. jaanuarist 2021, mida täiendati vallavalitsuse 19. jaanuaril toimunud istungil (muudatused ära toodud boldis).

Viljandi Vallavalitsuse poolt rakendatavad meetmed on vajalikud ja rakendatakse eesmärgiga, et lasteaiad ja koolid saaksid jätkuvalt avatud olla

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest kehtib Viljandi vallas alates 13.01.2021 järgmine töökorraldus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi uuendatud juhised õppetöö korraldamiseks:

https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_ringkiri.pdf

 

Koolieelsed lasteasutused

 • Lasteaedades ei toimu täiskasvanute huvitegevust ja treeninguid.
 • Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi.
 • Lasteaias töötavad ainult terved töötajad.
 • Laste üleandmine toimub hajutatult, võimalusel väljaspool lasteaia ruume.
 • Lasteaia ruumidesse sisenedes kannavad vanemad kaitsemaski.
 • Lapse haiguse kahtluse korral lasteasutuses mõõdetakse (kontaktivaba termomeetriga) kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult ja teavitatakse vanemat.
 • Lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju saata.
 • Lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkusohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues.
 • Kodust kaasa võetud mänguasju mängimiseks ei kasuta, hoitakse lapse kapis.
 • Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, kus osalevad lapsed ja töötajad, kes igapäevaselt kokku ei puutu.
 • COVID-19 positiivse testi tulemuse saanud vanem teavitab sellest koheselt lasteaeda ja jätab lapse(d) koju.

 

Üldharidus

 • Õppetegevus jätkub tavakorras, juhul kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
 • Koolides toimuvad huviringid on lubatud, kui osalejad on ühest ja samast koolist ning on kontaktsed juba õppetundide läbiviimisest tulenevalt.
 • Koolides ei toimu täiskasvanute huvitegevust ja treeninguid.
 • Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
 • Koolihoonetes asuvaid saunu võivad koolivälised isikud kasutada ainult siis, kui koolis ei toimu õppetööd ja/või huvitegevust.
 • Koolidirektoril on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid.

 

Noorsootöö, huviharidus ja -tegevus

 • Noortekeskuste ja -tubade tegevuseks võib ruumi täituvus olla kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 10+1 osalejat. Soovitatav on jätkata välitegevustega.
 • Huvikoolid jätkavad tavapärase õppetööga. Huvikooli direktoril on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid.
 • Siseruumides läbiviidavate laste ja täiskasvanute huviringide toimumiseks võib ruumi täituvus olla kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 10+1 osalejat, v.a ringid, mille osalejad on ühest ja samast koolist ning on kontaktsed juba õppetundide läbiviimisest tulenevalt.
 • Välitingimustes tohib huvihariduses ja -tegevuses osaleda kuni 25 inimest, sh juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist ning tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Sport ja treeningud

 • Siseruumides läbiviidavate treeningute toimumiseks võib ruumi täituvus olla kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 11 osalejat (sh juhendaja), v.a treeningud, mille osalejad on ühest ja samast koolist ning on kontaktsed juba õppetundide läbiviimisest tulenevalt.
 • Lasteaedades ja üldhariduskoolides ei toimu täiskasvanute huvitegevust ja treeninguid.
 • Siseruumi täituvus võib olla kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris.
 • Välitingimustes tohib sporditreeningutel osaleda kuni 25 inimest, sh treener ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist ning tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Üritused, võistlused

 • Koolide, rahvamajade ja raamatukogude ruumide kasutamine koosolekuteks, koolitusteks jt üritusteks ei ole lubatud.
 • Välisündmused toimuvad vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele. Vallavalitsusel on õigus hinnata konkreetse huvitegevuse riskitegurit ja sellest tingituna kohaldada täiendavaid piiranguid.
 • Sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid.
 • Liigamängudeks (korvpall, võrkpall), mida reguleerivad alaliidud, tuleb leida saalid, mis ei asu koolihoonetes.
 • Välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
 • Pealtvaatajad ei ole lubatud.

 

Raamatukogud

 • Raamatukogu siseruumides on külastajatel kohustus kanda kaitsemaski.
 • Raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid (ekraan, klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda.
 • Külastajatele avatud ruume tuulutada vähemalt üks kord tunnis ja 15 minuti jooksul.
 • Raamatukogu teavitab oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites, et raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada.
 • Koolimajades asuvatel raamatukogudel korraldada oma töö ümber, et vältida kontakte kooli jt raamatukogu külastajate vahel.

 

Päevakeskused

 • Siseruumides läbiviidavate tegevuste toimumiseks võib ruumi täituvus olla kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 11 osalejat (sh juhendaja).
 • Päevakeskused osutavad sauna- ja pesupesemise teenust vaid Viljandi valla kodanikele.
 • Muud tegevused (nt individuaaltegevused) päevakeskustes tuleb kooskõlastada eelnevalt valdkonna juhiga (sotsiaalnõunikuga);
 • kohustuslik on kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole tegevuse iseloomu tõttu võimalik (va inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik);
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist; tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Hooldekodud

Perioodil 14.01.–28.02. on võimalik Viljandi valla hooldekodudes Covid-19 viiruse leviku peatamise ennetamiseks hooldekodu klientide külastamine järgnevalt:

 • Kärstna Hooldekodus ja Kolga-Jaani Hooldekodus: õuealal või infotehnoloogilisi vahendeid kasutades;
 • Pärsti Pansionaadis ainult infotehnoloogilisi vahendeid kasutades (külastajaid hooldekodu ruumidesse ei lubata).
 • Infotehnoloogilisi vahendeid kasutades lähedastega kohtumiste korraldamiseks on hooldekodud kohustatud klientidele tagama vastavad infotehnoloogilised võimalused.

 

Kriisiolukorras on asutuse juht kohustatud teavitama vallavalitsust koheselt tekkinud olukorrast meiliaadressil viljandivald@viljandivald.ee ning helistama vallavalitsuse sekretärile tel. 43 50 110 seni, kuni on võimalik info ka suusõnaliselt edasi anda.