« Tagasi

Aeg on hakata taotlema hariduspreemiat

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas võeti Viljandi Vallavolikogu poolt vastu 29. mail 2019. Selle korraga on paika pandud, kes saab preemiat taotleda, preemiasummade suurus ja seegi, et preemia saamiseks tuleb allkirjastatud taotlus esitada kuu aja jooksul pärast lõpetamist.

1.   Üldsätted

Hariduspreemia on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt makstav rahaline preemia õpilasele/üliõpilasele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on Viljandi vald.

Hariduspreemia liigid on:
 * kõrgkooli lõpetamine cum laude;
 * gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
 * põhikooli lõpetamine kiitusega;
 * kutseõppeasutuse lõpetamine kiitusega;
 * huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
 * rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemine.

2. Hariduspreemiaga tunnustamine

Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus haridusasutuste lõpetanuid/ rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinenuid hariduspreemiaga järgmiselt:
* kõrgkooli cum laude lõpetamisel 500 eurot;
* gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot;
* gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot;
* põhikooli kiitusega lõpetamisel 200 eurot;
* kutseõppeasutuse kiitusega lõpetamisel 200 eurot;
* huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 100,00 eurot;
* rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemise eest määratakse hariduspreemia suurus vallavalitsuse korraldusega.

3. Hariduspreemia määramine

Hariduspreemia määramiseks esitab kõrgkooli lõpetaja elektrooniliselt allkirjastatud taotluse vallavalitsusele kuu aja jooksul pärast lõpetamist, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress;
  2) hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
  3) arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

Hariduspreemia määramiseks esitab hariduspreemia saaja või tema seaduslik esindaja kuu aja jooksul peale lõpetamist/rahvusvahelist olümpiaadi/ainekonkurssi vallavalitsusele elektrooniliselt allkirjastatud taotluse, milles märgitakse:
  1) tunnustamisele esitatava õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress;
  2) hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
  3) arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

Põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus hariduspreemia määrata üliõpilasele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress õpingute tõttu ei ole Viljandi vald, kuid kes on lõpetanud Viljandi vallas põhikooli/gümnaasiumi.

Hariduspreemia kantakse preemia saaja pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

Hariduspreemialt tasub vallavalitsus seadusega ettenähtud maksud.

Hariduspreemia taotlus esitada viljandivald@viljandivald.ee