« Tagasi

Kes töötavad kantseleis ja millega nad tegelevad?

Jätkame vallavalitsuse töötajate tutvustamist. Vallavalitsuses on palju uusi töötajaid ning nii mõnedki on vahetanud ametikohti. Seekord saame tuttavaks inimestega, kes töötavad kantseleis ja saame ühtlasi teada, mida nad teevad. Samuti tutvume ka siseaudiitori ja Kolga-Jaani piirkonna juhiga.

Vallasekretär

Reet Pramann

Telefon: 4350114

E-post: reet.pramann@viljandivald.ee

Mida vallasekretär teeb?

Minu ametikoha eesmärk on korraldada vallakantselei tööd ja tegemisi. Vallakantselei on sisuliselt tugiteenuse pakkuja ametnikele, tagades vallavalitsuse töö tehnilise ja organisatsiooniline korraldamise. Samuti on vallasekretäri üks põhiülesandeid tagada, et kõik vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid vastaksid Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele nii sisu kui vormi poolest. Vallasekretärina puutun igapäevaselt kokku ja tegelen probleemidega lastekaitsest kuni teede remondini.

Millega oled varem tegelenud?

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Eelnevalt olen töötanud avalikus teenistuses juristina ja vallasekretärina. Praegusel ametikohal töötan alates 2020 aastast.

 

Personalispetsialist

Iren Jõeleht

Telefon: 4350137

E-post: iren.joeleht@viljandivald.ee

Mida teeb personalispetsialist?

Personalispetsialisti ülesandeks on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse ning hallatavate asutuste juhtide personalitöö korraldamine.

Tegelen värbamis- ja valikuprotsesside korraldamise ja läbiviimisega, personaliarvestuse ja -andmete haldamisega, ametijuhendite koostamisega, koolitus-, arendus- ja ühistegevuste korraldamisega ning töötervishoiu- ja töökeskkonnaalase tööga.

Oluline on nii töötajate motivatsiooni ja heaolu tagamine kui ka nende pideva koolitamise korraldamine, et töötajad vastaksid muutuvatele nõuetele.

Millega oled varem tegelenud?

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (sellel ajal TPI) toiduainete eriala tehnoloogiainsenerina. Olen töötanud  tootmises, erasektoris, kohalikus omavalitsuses. Eelmises töökohas, Kiili Vallavalitsuses, töötasin vallasekretäri abina 12 aastat.

Praegusel ametikohal töötan alates 2020. aastast.

 

Jurist

Heli Kannes

Telefon: 435 0153

E-post: heli.kannes@viljandivald.ee

Mida jurist teeb?

Minu tööks on õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõlastamine ja vajadusel nende ettevalmistamine. Ühtlasi on minu ülesandeks vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmete, ametnike ning töötajate juriidiline nõustamine.

Millega oled varem tegelenud?

Õigusteaduse magistrikraadi olen omandanud Tallinna Ülikoolis. Olen töötanud kohalikus omavalitsuses erinevatel ametikohtadel peaaegu 15 aastat.

 

Jurist

Gerly Sankovski

Telefon: 435 1416

E-post: gerly.sankovski@viljandivald.ee

Mida jurist teeb?

Juristi ametikoha eesmärgiks on vallavolikogu ja vallavalitsuse ning ametiasutuse teenistujate juriidiline nõustamine, õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõlastamine ja vajadusel ettevalmistamine.

Millega oled varem tegelenud?

Olen kohalikus omavalitsuses töötanud üle 10 aasta.

 

Spetsialist

Ülle Riiner

Telefon: 435 0121

E-post: ylle.riiner@viljandivald.ee

Mida spetsialist teeb?

Spetsialisti ametikoha eesmärk on Viljandi vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu alaliste komisjonide asjaajamise tagamine, dokumentatsiooni korraldamine ja tehniline teenindamine, vallavalitsuse ametiasutuse dokumendihalduse korraldamine ja andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine.

Millega oled varem tegelenud?

Enne Viljandi vallavalitsusse ametisse asumist töötasin 30 aastat Viljandi Maavalitsuses personalispetsialistina, kus puutusin väga tihedalt kokku ka ametiasutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamisega.

 

Sekretär

Kai Toss

Telefon: 435 0110

E-post: viljandivald@viljandivald.ee

Mida sekretär teeb?

Sekretär registreerib sisse- ja väljaminevad kirjad, vastab kodanike kõnedele ja kirjadele, valmistab ette tänukirju jms

Millega oled varem tegelenud?

Töötan kohalikus omavalitsuses sekretäri ametikohal alates 1995. aastast.

 

Spetsialist

Karmen Küünal-Paltser

Telefon: 4350 113

E-post: karmen.paltser@viljandivald.ee

Mida spetsialist teeb?

Minu ametiülesanded on vallavalitsuse istungite protokollimine, õigusaktide vormistamine, vastuvõetud õigusaktide täitjatele ja asjaosalistele saatmine.  Viljandi valla asutuste andmete ja dokumentide edastamine Äriregistrile ja vallavalitsuse määruste edastamine  Riigi Teatajas avaldamiseks.

Millega oled varem tegelenud?

Töötan kohalikus omavalitsuses alates 1991 aastast.

 

Sekretär

Tiina Almers

Telefon: 5204216

E-post: tiina.almers@viljandivald.ee

Mida sekretär teeb?

Töötan kahes töökohas, osa nädalast olen Tarvastu teenuskeskuses, osa Viljandi vallamajas.

Tarvastu teenuskeskuses tegelen kirjade registreerimisega dokumendihaldussüsteemis ja endise Tarvastu vallavalitsuse arhiivi kohta käivatele päringutele vastamisega.

Nii Tarvastu teenuskeskuses, kui Viljandi vallamajas tegelen perekonnaseisutoimingutega, s.o lapse sünni registreerimine, uue elukoha aadressi registreerimine, rahvastikuregistri väljavõtete ja elukohatõendite väljastamine, Euroopa Liidu kodanikele isikukoodide moodustamine, valla elanike kohta statistiliste ja muude aruannete ja nimekirjade koostamine.

Millega olen varem tegelenud?

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala. Aastatel 1994-2017  töötasin Tarvastu vallavalitsuses erinevates ametites: raamatupidajana, registripidajana, sõjaväearvestajana, arhivaari ja sekretär-asjaajajana. Alates Tarvastu valla ja Viljandi valla ühinemisest töötan Viljandi vallavalitsuse Tarvastu teenuskeskuse sekretärina.

 

Infotehnoloogia spetsialist

Ott Põder

Telefon: 524 8953

E-post: ott.poder@viljandivald.ee

Mida infotehnoloogia spetsialist teeb?

Minu tööks on vallavalitsuse ja allasutuste infotehnoloogia hankimine, hooldamine, infoturve, kasutajatugi ning arendamine. Samuti tuleb ette ka dokumentatsiooni koostamist ja erinevaid projekte.

Millega oled varem tegelenud?

Enne valda tööle tulemist omandasin kõrghariduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise ja administreerimise erialal ning töötasin eraettevõttes infotehnoloogia spetsialistina. Kuna töö on ka hobi, siis tegelen palju arvutitega ka töövälisel ajal. Et hoida vaim ja keha tasakaalus, teen ka sporti.

 

Arhivaar

Sirje Lamp

Telefon: 4350136

E-post: sirje.lamp@viljandivald.ee

Mida arhivaar teeb?

Minu ametikoha eesmärgiks on vallavolikogu ja vallavalitsuse töö käigus loodud ja saadud dokumentide arhiveerimise korraldamine ning valla teenistujate ja kodanike teenindamine rahvastikuregistri ja arhiivitöö alaselt.

Pean ülevaadet arhiivi koosseisust, korraldan säilitustähtaja ületanud dokumentide hävitamist ja arhivaalide üleandmist Rahvusarhiivi. Väljastan hoidlast dokumente ja otsin  igapäevatöös vajalikku infot ametiasutuse teenistujatele. Vastan päringutele ning koostan dokumentide alusel tõendeid isikute pensioniõigusliku staaži tõendamiseks, nõustan  dokumentide taotlemisel Rahvusarhiivist.

Üks osa tööst on valla rahvastiku arvestus ja kannete tegemine rahvastikuregistris (lapse sünni registreerimine, elukoha andmete muutmine). Annan elukoha tõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid. Nõustan isikuid, kelle andmed rahvastikuregistris ei ole õiged ja vajavad muutmist.

Millega oled varem tegelenud?

Erialalt olen ökonomist-organisaator. Enne valdade ühinemist töötasin Pärsti vallavalitsuses personali- ja arhiivispetsialistina ning tegin rahvastikuregistritoiminguid.

 

Kolga-Jaani piirkonnajuht

Rivo Aren

Telefon: 515 6678

E-post: rivo.aren@viljandivald.ee

Mida piirkonnajuht teeb?

Piirkonnajuht lahendab teenuskeskuse piirkonnas tekkinuid küsimusi, kogub infot ja edastab selle vallavalitsusele. Korraldab hajaasustuse programmiga seotud tegevusi. Nõustab piirkonnas elavaid valla kodanikke.  Korraldab piirkonnas asuvate haljasalade, parkide ja puhkealade ning kalmistute haljastus- ja heakorratöid, samuti üldist heakorraalast tegevust. Lahendab elektrilepingutest tulenevaid küsimusi.

Millega oled varem tegelenud?

Kohalikus omavalitsuse alustasin tööd 1997. aastal. Kolga-Jaani vallavalitsuses olen töötanud maakorraldajana, vastutanud keskkonna valdkonna eest, tegutsenud ka arendusnõunikuna ning enne valdade liitumist olin poolteist aastat ka Kolga-Jaani valla vallavanem.

 

Siseaudiitor

Anna Netšajeva

Telefon: 58876039

E-post: anna.netsajeva@viljandivald.ee

Mida siseaudiitor teeb?

Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ning ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt. Siseaudiitor on nagu peegel – kui see, mis peeglist paistab, ei meeldi, siis tuleks olukorda hinnata ning saada soovitusi olukorra parandamiseks.

Millega oled varem tegelenud?

Olen sündinud ja kasvanud Viljandis. Kõrghariduse omandasin Tartu ülikoolis ja mul on magistrikraad finantsjuhtimise erialal. Olen töötanud nii raamatupidaja kui analüütikuna. Kontrolli ja analüüsi valdkond pakub mulle huvi, sest numbrite taga peituv sisu ja selle mõistmine aitab toetada juhtimist.