Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Paistu Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja

Töökoha põhieesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele toetatud elamise teenuse, eluruumi tagamise teenuse jt KOV pakutavate tugiteenuste osutamine.

Tööülesanded:

 • sotsiaalkeskuse juhtimine, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 • toetatud elamise teenuse ja selle pakkumise eesmärkidest lähtuvate tegevuste elluviimine;
 • sotsiaalkeskuse klientide igapäevase toimetuleku jälgimine, klientide kaasamine ja suunamine sotsiaalkeskuse tegevustesse, juhendades ja abistades kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 • õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamine ja esitamine;
 • Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalkeskuse eelarve projekti esitamine ja vastutamine eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 • kliendi tegevusplaani koostamine koostöös vallavalitsuse spetsialistidega ning vastutamine tegevusplaani täitmise eest;
 • kliendi eluruumides järelevalve pidamine (arve pidamine eluaseme kulutuste üle, abistamine toiduainete ja majapidamisvahendite muretsemisel);
 • klientide abistamine asjaajamisel ja toetuse taotlemisel (sh abivahendite taotlemisel, asjaajamisel Töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis, Politsei- ja Piirivalveametis, pangas  jne);
 • kliendi toimetulekuoskuste arendamine (söögi tegemine, rahaga toimetulek, isiklik hügieen, eluruumides puhtuse hoidmine jne);
 • tasuliste teenuste osutamine vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
 • mõtestatud vaba aja tegevuste organiseerimine (väljasõitude organiseerimine, tähtpäevade tähistamine, klientide kaasamine);
 • ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
 • terviseedenduslike ürituste, ühiskülastuste jm organiseerimine;
 • klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute informeerimine ja nõustamine;
 • sotsiaalkeskuse kodukorra ja töökorralduse reeglite jm sotsiaalkeskuse siseste eeskirjade väljatöötamine koostöös vallavalitsusega;
 • erihoolekande klientide ja nende perede juhtumi dokumenteerimine;
 • koostöö tegemine füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldades klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 • vastutamine sotsiaalkeskuse valduses oleva kinnis- ja vallasvara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning sotsiaalkeskuse tulemusliku ja häireteta töö kindlustamine;
 • ettepanekute esitamine vallavalitsusele põhimääruse muutmise kohta;
 • muude õigusaktidest tulenevate ülesannete ja tööandja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja koolitus (vajadusel valmisolek tegevusjuhendaja koolituse läbimiseks) või riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud sotsiaaltöötaja kutse (vt nõuded vastavalt SHS § 86 lg 1);
 • koostööoskus, ettevõtlikkus, korrektsus;
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus;
 • avatus, empaatiavõime, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • B- kategooria autojuhiload;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd erivajadustega inimestaga;
 • häid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi;
 • toetavat kollektiivi;
 • tööd paindliku graafiku alusel.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24.04.2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Paistu Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: sotsiaalnõunik Irma Väre 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee.