Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 25. novembril 2020. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

1.

Viljandi valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Tiina Jaksi

2.

Audiitori määramine

   Tiina Jaksi

3.

Viljandi Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 53 „Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine

  Irma Väre

4.

Viljandi Vallavolikogu 30.01.2019 otsuse nr 1-3/144 „Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine" muutmine

  Irma Väre

5.

Viljandi Vallavolikogu 29.04.2020 määruse nr 103 „Viiratsi Rahvaraamatukogu põhimäärus" muutmine

  Irma Väre

6.

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmise heakskiitmine

Rein Anton

7.

Hoonestusõiguse seadmine

  Rein Anton

8.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 40, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

 

9.

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

10.

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

11.

Riigihanke „Allesaare-Naanu tee, Orika tee ja Kõjasaare-Soosaare tee mustkatte ehitus" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ja loa andmine hankelepingu sõlmimiseks

Rein Anton

12.

Seisukoha andmine Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta

Rein Anton

13.

Viljandi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Rein Anton

14.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees