« Tagasi

Aprillist tõusevad jäätmeveo hinnad

Korraldatud jäätmeveo hanke tulemusena jätkab Viljandi vallas teenuse pakkumist AS Eesti Keskkonnateenused. Uuel veoperioodil, mille algus on 1. aprill 2020 ja eeldatav lõpp 31. märts 2023, tõusevad jäätmeveo teenuse hinnad. 

 

Hinnad tõusevad, uus hinnakiri on nähtav Viljandi valla kodulehel. Jäätmevaldajatele saadetakse posti teel uued eeltäidetud lepingud. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest. 

 

Vedaja teostab vedu vastavalt Viljandi valla jäätmehoolduseeskirjale. Allpool on toodud jäätmehoolduseeskirjast tulenevad nõuded. 

 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: 

 

  • Segaolmejäätmed kogu Viljandi valla territooriumil 

 

  • Paberi-ja kartongijäätmed kogu Viljandi valla territooriumil 

 

  • Biolagunevad jäätmed asustusüksustes Kolga-Jaani alevik, Mustla alevik, Ramsi alevik, Viiratsi alevik, Päri küla ja Vana-Võidu küla ning asustusüksused, kus tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla 

 

  • Pakendijäätmed soovituslikult lisateenusena kogu Viljandi valla territooriumil 

 

Kogumismahutite tühjendussagedused 

 

Segaolmejäätmete äraveo minimaalne sagedus on tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. 

 

Paber- ja kartongijäätmete mahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle täitumist, viie ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul. 

 

Biolagunevate jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis väldib mahuti täitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid vähemalt üks kord nädalas 11 ja enam korteriga elamu kinnistul. 

 

Pakendijäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle täitumist ja haisu teket, viie ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord kahe nädala jooksul. Pakendijäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada kohe, kui see on täitunud või levitab haisu. 

 

Vajalikud mahutid 

 

Paberi- ja kartongijäätmete kogumiseks peab olema eraldi mahuti elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul, kui kinnistul on 10 ja enam korterit ning kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte. 

 

Teistel kinnistutel peab vanapaberit koguma eraldi ja viima vanapaberi selleks ettenähtud kogumispunkti või andma üle jäätmevedajale või -käitlejale. 

 

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks peab olema eraldi mahuti ja need tuleb üle anda jäätmevedajale: 

 

asustusüksuses Kolga-Jaani alevik, Mustla alevik, Ramsi alevik, Viiratsi alevik, Päri küla ja Vana-Võidu küla elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul, millel on 11 ja enam korterit

 

  • asustusüksuses Kolga-Jaani alevik, Mustla alevik, Ramsi alevik, Viiratsi alevik, Päri küla ja Vana-Võidu küla lepingu alusel ühismahutit kasutavate kinnistute puhul rakendub nimetatud kohustus, kui biolagunevate jäätmete ühismahutit kasutavatel kinnistutel on kokku 11 ja enam korterit; 
  • kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

 

Üksikelamul ja vähem kui 11 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb biolagunevad jäätmed kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle jäätmevedajale. 

 

Viljandi jäätmejaam võtab vastu vallaelanike jäätmeid 

 

Lisaks tuletame meelde, et Viljandi valla elanik saab Viljandi jäätmejaama anda tasuta üle pakendeid, vanapaberit, vanarehve (ühe sõiduki kohta 8 rehvi aastas!), metallijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat. 

 

Muude jäätmete üleandmine toimub kehtiva hinnakirja alusel, mille leiab AS Eesti Keskkonnateenuste kodulehelt. Suurema koguse ohtlike jäätmete puhul tuleb eelnevalt jäätmete üleandmine leppida kokku Viljandi vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga (tel 5301 1640). 

 

Autor: Liisa Riiner,

Keskonnaspetsialist

Foto: Alar Karu

Foto allkiri: Viiratsis asuvad jäätmemahutid eri liiki pakendite kogumiseks