« Tagasi

Hajaasustuse programmist makstakse toetust üle 144 000 euro

Vallaelanikud saavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks hajaasustusprogrammist 144 423 eurot toetust.

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusi sai esitada 17. aprillini. Tähtajaks laekus 91 taotlust (sh ka nõuetele mittevastavad) – 55 taotlust veesüsteemidele, 31 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 5 taotlust juurdepääsuteedele.

Taotluste arv oli mõnevõrra väiksem kui 2019. aastal, kuid vajadus elutingimuste paremaks muutmiseks on jätkuvalt väga suur. Käesoleva aasta taotlusvoorus esitatud taotluste kogumaksumus on 428 454,49 eurot, millest kohaliku omavalitsuse ja riigi osa ehk toetus on kokku 285 545,88 eurot, omafinantseeringu osa on kokku 142 908,61 eurot.

Viljandi vald osaleb programmis 80 000 euroga ja riigi panus on 64 423 eurot, seega toetuse maht kokku on 144 423 eurot.

Mida soovitakse toetusega ette võtta?

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Veesüsteemide valdkonnas soovivad enamus taotlejatest rajada puurkaevu, kuna olemasolev salvkaev ei kata majapidamise vajadusi. Veel soovitakse paigaldada veepuhastusseadmeid ning olemasolevate salvkaevude süvendamist ja puhastamist. Kanalisatsioonisüsteemide taotlused on seotud omapuhastite rajamisega. Juurdepääsuteede taotlused hõlmavad enamasti sissesõiduteede rekonstrueerimist.

Taotluste hindamiseks moodustati viieliikmeline hindamiskomisjon, kes enne taotluste hindamist tutvus kohapeal majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega. Seejärel toimus hindamisjuhendi alusel taotluste hindamine, mille tulemusena kujunes pingerida.

Pingerea alusel tegi hindamiskomisjon ettepaneku vallvalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks ja rahuldamata jätmiseks. 2020. aastal sai toetuse 44 taotluse esitajat.

Majapidamistes on jätkuvalt suurimaks probleemiks joogivee kättesaadavus ja selle halb kvaliteet. Samuti ei ole väga paljudes majapidamistes toimivat kanalisatsioonisüsteemi. Juurdepääsuteede osas on tegemist erateedega, mis on kevadeti ja sügiseti raskesti läbitavad ning tekitavad probleeme ka operatiivsõidukitele.

Taotluste osas on suurimaks puuduseks iga valdkonna tegevuste kirjelduses olemasoleva olukorra kirjeldamata jätmine. Paikvaatlused ja hetkeolukorra kirjeldused on aluseks taotluste hindamisel. Rahastamise otsuse saamise järel toimub toetuslepingute sõlmimine. Enne toetuslepingu sõlmimist on lubatud ainult ettevalmistavad tööd (projekteerimine).

Loodame, et järgnevatel aastatel avatakse uuesti hajaasustuse programmi taotlusvoor, sest vajadus selle järele on jätkuvalt väga suur.

Rivo Aren,
Kolga-Jaani piirkonnajuht

 

Foto allkiri: Pärsti külas elav Olga Sööt sai puurkaevu rajamiseks toetust möödunud aastal. „Olen väga õnnelik, et saame nüüd vett puurkaevust. Salvkaevu vesi ei kõlvanud juua, sest oli lubjane, ja seda tuli nii talvel kui ka suvel puudu. Pesemisvett tõime järvest ja joogivett ostsime poest."

Foto: Made Laas