Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Hajaasustuse 2019. aasta programmist said toetust 46 taotlejat

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi sai esitada 13. maini. Tähtajaks laekus 123 taotlust – 57 veesüsteemidele, 51 kanalisatsioonisüsteemidele ja 15 juurdepääsuteedele. Taotletav toetuse summa oli kokku 406 370,63 eurot, omafinantseering 206 277,77 eurot ja projektide maht 612 648,40 eurot.

Toetus koosneb riigipoolsest panusest ja kohaliku omavalitsuse panusest. Viljandi vald osaleb programmis 80 000 euroga ja riigi panus on 70 378 eurot, seega toetuse maht kokku on 150 378 eurot.

Taotluste hindamiseks moodustati viieliikmeline hindamiskomisjon, kes enne taotluste hindamist tutvus kohapeal majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega. Seejärel toimus hindamisjuhendi alusel taotluste hindamine, mille tulemusena kujunes pingerida. Pingerea alusel tegi hindamiskomisjon ettepaneku vallvalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks ja rahuldamata jätmiseks. 2019. aastal sai toetuse 46 taotlust.

Majapidamistes on jätkuvalt suurimaks probleemiks joogivee kättesaadavus ja selle halb kvaliteet. Samuti ei ole väga paljudes majapidamistes toimivat kanalisatsioonisüsteemi. Juurdepääsuteede osas on tegemist erateedega, mis on kevaditi ja sügiseti raskesti läbitavad ning tekitavad probleeme ka operatiivsõidukitele.

Taotluste suurimaks puuduseks oli olukorra kirjeldamata jätmine. Paikvaatlused ja hetkeolukorra kirjeldused on aluseks taotluste hindamisel. 

Loodame, et järgnevatel aastatel avatakse uuesti hajaasustuse programmi taotlusvoorud, sest vajadus selle järele on jätkuvalt väga suur.  

2019. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajate nimekirja näeb SIIT.

 

Rivo Aren, 
Kolga-Jaani piirkonnajuht