Kaasav eelarve

Kaasav eelarve27. aprillist 17. maini ootab Viljandi vallavalitsus elanikelt ideid kuni 35 000 euro kasutamiseks 2020. aasta kaasava eelarve raames. Kavandatud infotundide asemel on võimalik tutvuda kaasava eelarve võimalustega kodulehel ja küsida vallavalitsuse töötajatelt.

Ideid saab esitada ning sobiva idee poolt hiljem hääletada infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga. Kaasava eelarve objektiks on investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot ja maksimaalselt 35 000 eurot.

Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.  

Ettepaneku saab esitada volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võib ka esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade spetsialistid 17. maist kuni 15. juunini. Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja spetsialistide osavõtul juunikuus, kus selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.

Ootame aktiivset kaasalöömist

Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisel. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada inimestele eelarve koostamise põhimõtteid ning ärgitada inimesi midagi reaalselt ellu viia.

Vallavanem Alar Karu sõnul suurendab elanike osalemine avaliku raha planeerimisel ja jaotamisel nende teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandab ning samas annab omavalitsusele tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. „Hea on see, et kaasava eelarve protsess suurendab ka kodanikuaktiivsust ja annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata. See paneb inimesed ühiselt mõtlema ja tegutsema, mis suurendab kogukonnatunnet."

Vallaelanike hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald. Hääletada saab 21. septembrist kuni 4. oktoobrini.