Koduteenuse taotlemine

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus

 

 

 

 

 

 

 

Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Viljandi vallas (peab ka faktiliselt elama Viljandi vallas) elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel.

Põhiteenused, millega tagatakse isiku toimetulek kodus on toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine; toiduainete tuppa toomine hoidlast (juurviljad vms); eluaseme korrastamine; pesemisvõimaluste korraldamine; pesupesemise korraldamine; abistamine eluaseme kütmisel ja vee tuppa toomisel; vestlus ja teabe edastamine:

Koduteenuseid taotlev isik esitab Viljandi Vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud. Laekunud avaldused vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul.

Tasuta või tasulise koduteenuse osutamise või koduteenuse osutamisest keeldumise otsustab Viljandi Vallavalitsus.

Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse leping vallavalitsuse ja kõrvalabi vajava isiku vahel kirjalikult, lepingu võtab teadmiseks ja täitmiseks hooldustöötaja. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva lepingu sõlmimise korraga.

Õigusaktid

Vastutaja

Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)

Taotluse vormid