Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamist võib taotleda puudega isik, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Viljandi vald (ja kes ka faktiliselt elab Viljandi vallas).

Korra eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga iseseisva toimetuleku ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel, eluruumis liikumisel ja väljumisel.

Taotluse menetlemise eeldatav kirjeldus:

 1. Taotleja esitab avalduse koos lisadega eluruumi kohandamise toetuse saamiseks Viljandi Vallavalitsusele; vajadusel aitab kohandamise teostamise eest vastutav ametnik, hoolekande koordinaator, taotlejal dokumente koguda ja esitada, sõlmida kokkuleppeid.
 2. Hoolekande koordinaator koostöös valla ehitusspetsialistiga hindavad taotluses märgitud kohanduste võimalikkust, vajadusel küsivad juurde eksperthinnangu (OÜ Tervise Abilt, Astangu Kutse- ja rehabilitatsioonikskuselt jne) ning taotleja ise või taotleja hoolekande koordinaatoriga koostöös leiavad ehitaja(d), kes omakorda esitavad kodu kohanduse ehitustööde kohta hinnapakkumise(d). Kodude hindamisel on valla ametnikel kohustus pildistada kohandusi ja kohandatavat eluruumi.
 3. Hoolekande koordinaator võib küsida taotleja varalist seisu sh pangakontode väljavõtet hindamaks taotleja varalist võimekkust kohanduse eest ise tasuda.
 4. Kui kohandatav eluruum ei kuulu taotlejale või on ühisomandis, tuleb taotluse juurde küsida ka omaniku või teise ühisomaniku kirjalik nõusolek kohanduse tegemiseks. Kui kohandust soovitase teostada väljaspool eluruumi, siis on vajalik korteriühistu nõusolek.
 5. Kui kõik vajalikud dokumendid on kokku kogutud, siis hindab Viljandi Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon esitatud taotlusi ja koostab pingerea kohanduse saaja erivajadusest tulenevalt. Pingerida esitakse kinnitamiseks vallavalitsusele (korraldus).
 1. Viljandi Vallavalitsuse korraldusse märgitakse, kellele ja millise kodu kohandamiseks toetust eraldatakse. Samuti märgitakse korraldusse veel, millises summas tasub kohanduse eest vald ning kui palju jääb kohanduse rahalisest maksumusest taotleja kanda (varalise võimekuse korral) ning kas toetuse eest tasub vald otse ehitajale või taotlejale (juhul, kui taotleja ise ostab materjalid ja ehitab ise (nt taotleja poeg vms).
 1. Korralduses märgitud tingimustel sõlmitakse leping taotleja, vallavalitsuse ja ehitaja(te) vahel.
 1. Ehitustööde alustamisel ja lõppemisel teavitab taotleja sellest hoolekande koordinaatorit.
 1. Hoolekande koordinaatoril ja ehitusspetsilistil on õigus teostada kodu kohanduse taotleja eluruumis kontrolli ehitustööde teostamise üle ning anda soovitusi projekti eesmärkidest tulenevalt.
 1. Ehitustööde lõppemisel koostatakse kontrollakt, mis on aluseks arve tasumisele teostatud tööde eest. Arve tasub (vastavalt lepingule) vallavalitsus. Arve tasutakse ulatuses, mis on märgitud kontrollakti. Juhul, kui kõik lepingus kirjeldatud tööd ei ole teostatud kokkulepete kohaselt (nt tööd on jäänud tegemata, tehtud osaliselt vms), on õigus kontollaktiga vähendada hüvitatavate kulutuste suurust.
 2. Ehitustööde vastuvõtmise järel esitab vallavalitsus arve rahandusministeeriumile. Kohanduse abikõlbulikuks tunnistamise korral eraldab ministeerium arve alusel küsitud rahalised vahendid Viljandi Vallavalitsusele, millega kaetakse kohandamise kulusid valla eelarves.

Kestvus:

2020. aasta taotlusvoor pole veel avatud.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Hoolekande koordinaator Luule Vitsur, luule.vitsur@viljandivald.ee, tel. 530 41166