Ühekordse toetuse taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetus määratakse erakorraliste väljaminekute katteks, mis säilitab taotleja või tema pereliikmete toimetuleku.

Toetus määratakse, kui kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.

Toetuse taotleja esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib:

  1. toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2. toetuse taotlemise põhjuse;
  3. toetuse saaja perekonnaseisu;
  4. perekonna sissetuleku suurus;
  5. perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid, periood 3 kuud;
  6. muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Toetus määratakse üldjuhul taotleja kirjaliku avalduse alusel, millele lisatakse sissetulekuid tõendavad dokumendid, mis tõendavad isiku või perekonna sissetulekut, vajalikud tõendid (töötu puhul töötu kaart, õppimise korral õppeasutuse tõend õppimise kohta jms. ) ja kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse.

Esitatud avaldus (v.a sünnitoetus, vältimatu sotsiaalabi toetus, kriisitoetus) vaadatakse läbi kuu aja jooksul vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni poolt, kes teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta omapoolsed ettepanekud vallavalitsusele.

Õigusaktid

Vastutajad

Taotluste vormid