Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla ühinemisleping

27.01.14
Käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) sõlmivad Paistu Vallavalitsus (registrikood 75009295, aadress Raamatukogu tee 2, Paistu küla Viljandimaa), Pärsti Vallavalitsus (registrikood 75005564, aadress Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandimaa), Saarepeedi vald (registrikood 75023792, aadress Saarepeedi küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa) ja Viiratsi vald (registrikood 75024981, Sakala 1, Viiratsi, Viljandimaa), keda edaspidi nimetatakse Lepingus ühiselt ka Pooled või Ühinevad omavalitsused. 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Lepinguga sätestavad Pooled nelja omavalitsusüksuse – Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla alusel uue omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, nime, sümboolika ja staatuse ning tegevuse põhisuunad, Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, omavalitsusüksuste töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted, samuti muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamise. 
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust. 
 
2. Ühinemise aeg ja volikogu valimised 
2.1. Poolte ühinemise ja uue omavalitsusüksuse moodustamise ajaks on 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aeg. 
2.2. Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Nimetatud hetkest omab uus omavalitsusüksus kõiki Poolte õigusi ja kannab Poolte kohustusi ning lähtub Lepingus kokkulepitust. 
2.3. Moodustatakse üks valimisringkond 23 mandaadiga. 
 
3. Ühinemise eesmärgid 
3.1. Ühinemise eesmärgid on: 
3.1.1. Piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, säilitamine ning välja kujunenud koostöö arendamine. 
3.1.2. Elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid. 
3.1.3. Paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks. 
3.1.4. Kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja parema kvaliteedi tagamine. 
3.1.5. Võimaluste loomine piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks ning ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks. 
3.1.6. Olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime saavutamiseks. 
3.1.7. Omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse potentsiaali suurendamine veelgi parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks. 
3.1.8. Viljandi linna kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse võimaluste ärakasutamine uue 
omavalitsusüksuse keskusena. 
 
4. Uue omavalitsusüksuse nimi, staatus ja sümboolika 
4.1. Poolte ühinemise ning nende alusel uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetavad Ühinevad 
omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse. 
4.2. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses. 
4.3. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Viljandi vald (lepingus edaspidi VALD). 
4.4. VALD on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. 
4.5. VALLA keskus on Viljandi linnas. 
4.6. Ühinenud omavalitsusüksuste kõik hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse, ametiasustuste (vallavalitsused) tegevus reorganiseeritakse. 
4.7. VALLA sümboolikana (valla vapp ja lipp) kasutatakse sümboolikat, mille kinnitab vallavolikogu. 
 
5. VALLA tegevuse põhisuunad 
5.1. VALLA tegevuse põhisuunad lähtuvad omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seaduste, nende alustel antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ning elanike õigustatud vajadustest ja on suunatud Lepingus sätestatud ühinemise eesmärkide elluviimisele. 
5.2. VALLA tegevuse põhisuunad on kogu omavalitsusüksuse ulatuses elukvaliteedi parandamine, infrastruktuuri säilitamine ja arendamine ning kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja kõrge kvaliteedi tagamine. 
5.3. VALLA tegevuse põhisuundade elluviimine toimub arengukavade ja Lepingu alusel, kuni uue arengukava ja põhimääruse kehtestamiseni. 
 
6. Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus 
6.1. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni VALLA õigusaktide kehtestamiseni edasi selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad kehtisid enne ühinemist. 
6.2. VALLA põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb VALD põhimääruse alusel, mille kinnitavad Ühinevate omavalitsusüksuste volikogud ühiselt enne ühinemist. Asjaomaste volikogude kinnitatud VALLA põhimäärus jõustub 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates. 
6.3. VALLA alluvusse läinud hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste järgi. 
6.4. VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus nad enne ühinemist kehtisid. 
 
7. Komisjonide moodustamine 
7.1. Volikogu alatiste komisjonide (va. revisjonikomisjon) koosseisu valib komisjoni esimees 
kõikidest Ühinevatest omavalitsustest esindajaid. 
7.2. Vallavolikogu juurde moodustatakse alatise komisjonina noortevolikogu. 
 
8. Hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi korraldamine 
8.1. Säilitatakse jätkusuutlik haridusvõrgustik. 
8.2. Säilitatakse jätkusuutlik vaba aja veetmise, huvi- ja sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad 
traditsioonilised üritused. 
 
9. Külaelu 
9.1. Kehtestatakse külavanema statuut. 
9.2. Moodustatakse külavanemate ja kodanikeühenduste ümarlaud. 
9.3. VALLA arengukava vastuvõtmisel arvestatakse olemasolevate piirkondade arengukavadega. 
9.4. VALD toetab rahaliste vahendite olemasolu korral mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseerimist 
valla arengukavas välja toodud tegevustele.
 
10. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu korraldamine 
10.1. Kuni VALLA ühtse korra kehtestamiseni rakendatakse kõikide omavalitsuste sotsiaaltoetuste maksmist ühinevate omavalitsuste seni kehtinud määrades. 
10.2. Arendatakse koduhooldust, toetatud elamise teenust ja eluasemeteenust kui ökonoomseimaid teenuse liike, kattes teenuse kulud nii omavalitsuse kui kliendi ja seadusjärgsete hooldajate ühisfinantseerimisel. 
10.3. Tähelepanu pööratakse koostööle Töötukassaga töötute koolitamiseks, aktiviseerimiseks ja tööturule aitamiseks; samuti puuetega inimestele neile sobiva töövõimaluse leidmiseks. 
 
11. Teenuste korraldamine 
11.1. Kesksete administratiivfunktsioonide täitmine toimub VALLA keskuses Viljandi linnas. 
11.2. Luuakse teenindus- või infopunktid avalike teenuste osutamiseks. 
 
12. Majandus, rahandus ja eelarve 
12.1. VALLA volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve vastu 
võtmiseni jätkatakse eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist. 
12.2. VALLA eelarve koostamisel tuleb lähtuda käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ühinemise eesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja kõigi ühinenud omavalitsusüksuste huvidest. 
12.3. VALLA eelarve koostamisel arvestatakse ühinenud omavalitsusüksuste varasemate 
prioriteetidega. VALLA eelarve peab kajastama Lepingus kokkulepitud tegevuste, teenuste ja asutuste 
finantseerimist. 
 
13. Investeeringud 
13.1. Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse ühinenud omavalitsuste arengukavasid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning arvestatakse majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasutamist piirkonna elanike 
poolt. 
13.2. Tulenevalt punktis 13.1 toodud põhjendustest on koostatud prioriteetsete investeeringute nimekiri (Lisa 1). Ühinenud valla volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui see tuleneb reaalselt välja kujuneva tulubaasi summast või kui on ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu valla arengu seisukohalt. 
13.3. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamist, seal hulgas riigiteede rekonstrueerimist ning elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele suunatud objektide ehitust. Eelarve kujundamise prioriteetseks valdkonnaks on teedevõrgu parendamine. 
 
14. Töötajad ja teenistujad 
14.1. Ühinevate omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle VALLA alluvusse. Töölepingu tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad VALLALE kui uuele tööandjale. 
14.2. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste (vallavalitsuste) teenistujad jätkavad teenistust reeglina oma endises valdkonnas juhul, kui VALLA ametiasutuse või -asutuste struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. Vallavanemad asuvad tööle valla juhtkonnas osakonnajuhatajatena. Töötajate vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust. 
 
15. Lepingu jõustumine ja kehtivus 
15.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud kõik Ühinevate omavalitsuste volikogud oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad. 
15.2. Leping jõustub 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates. 
15.3. Leping kehtib 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni. 
 
16. Vaidluste lahendamine 
16.1. Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ette nähtud korras. 
 
17. Muud tingimused 
17.1. Leping kehtestab Ühinevatele omavalitsustele kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust. 
17.2. Leping on koostatud neljas identses eestikeelses eksemplaris, millest iga osapool saab ühe. Leping edastatakse ka Viljandi maavanemale ning avalikustatakse kõigi osapoolte veebilehtedel ja  Riigi Teatajas. 
17.3. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette Ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev ühiskomisjon. 
 
Lisa 1 
Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2013–2017 
 
Paistu valla territoorium 
*Ühisveevärk ja kanalisatsioon (Paistu, Kondi, Holstre) 
*Holstre tänavavalgustus 
*Sultsi tänavavalgustus 
*Avalikud veekogud 
*Jäätmemajad 
Teed 
*Kase allee, Kiriku tee (tee pindamine) 
*Hendrikumõisa tee (1,2 km mustkatte alla viimine) 
*Intsu küla Kondi tee (kattega tee pindamine) 
*Loodi-Nõmme tee (koostöös riigiga 2,5 km maantee katte alla viimine) 
 
Pärsti valla territoorium 
* Ramsi lasteaed 
* Pärsti külamaja 
* Ühisveevärk ja kanalisatsioon 
* Heimtali lasteaed 
* Heimtali karjääri puhkeala 
Teed 
*Ramsi-Rahetsema (kergliiklustee) 
*Päri-Raudna-Heimtali (kergliiklustee) 
*Heimtali-Rimmu (koostöös riigiga ja Halliste vallaga tolmuvabakate) 
*Tohvri tee (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
*Oksa-Pärsti (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
*Pärsti- Sürgavere (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
 
Saarepeedi valla territoorium 
*Saarepeedi Rahvamaja renoveerimine 
*Vana-vallamaja renoveerimine 
*Saarepeedi kooli renoveerimine 
*Karula Raamatukogu renoveerimine 
*Karula ühisveevärk ja kanalisatsioon 
*Saarepeedi kooli, vana vallamaja ja Infopunkti maaküttele viimine 
*Munitsipaalkorteritega elamute renoveerimises osalemine 
Teed 
*Kikka-Karula tee (tolmuvabakate) 
*Karula töökoja tee (tolmuvabakate) 
*Peetrimõisa-Karula-Kile tee (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
 
Viiratsi valla territoorium 
* Viiratsi rahvamaja renoveerimine 
* Iva teele tehnika viilhall 
* Tänassilma rahvamaja 
* Viiratsi aleviku spordiväljak 
Teed 
*Viiratsi asulas Nooruse tn, Sõpruse tn, Ehitajate tn (asfaltkatte uuendamine) 
*Niidu kvartal (tänavatele asfaltkate) 
*Iva tee (tolmuvabakate) 
*Mähma ja Vardja külade tiheasustusalade teed (tolmuvabakate) 
*Mäeotsa-Sillaotsa tee Ruudikülas (tolmuvabakate) 
*Uusna-Saareküla (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
*Koorti rist Mustapali tee (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
*Valma-Väluste tee (koostöös riigiga tolmuvabakate) 
 
Viljandi linna territoorium 
* Valla keskus (riigi, kohalik omavalitsuse ja/või eraksektori koostöö) 
 
Teede remondi osas on prioriteetideks kruusateede rekonstrueerimine kõikides piirkondades vastavalt tegelikele vajadustele (plaan 20 jooksvat kilomeetrit aastas) ja tolmutõrje tiheasustustes. 
 
* Ühinenud valla volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui see tuleneb reaalselt välja kujuneva tulubaasi summast või kui on ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu valla arengu seisukohalt. 
 
*Investeeringud ei ole nimekirjas tähtsuse järjekorras.