Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus soovib valla üldplaneeringu koostamisse kaasata konsultandi

Konsultandi ülesandeks on:

1 Plans § 75 lg 1 p 21 sätestatud ülesande lahendamine, st ettepanekute tegemine asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmise osas.

2 Plans § 75 lg 1 p 28 ülesande lahendamine, st ettepanekute tegemine maaparandussüsteemidest tekkivate kitsenduste määramiseks, sh juhtudeks, kui maa-alal kavatsetakse muuta maakasutuse sihtotstarvet.

Kes võivad pakkumise esitada?

Punktis 1 nimetatud ülesande täitmiseks võivad konsultatsiooni hinnapakkumise esitada planeerimisseaduse § 6 lg 10 nimetatud isikud, vastavate valdkondade eksperdid ja keskkonnamõju hindamise õigust omavad isikud.

Nõuded hinnapakkumisele

Konsultatsiooniteenuse hind tuleb pakkuda koos konsultandi hinnanguga, teema/ülesande piisavaks käsitlemiseks/lahendamiseks vajamineva aja kohta.

Alusandmed

Konsultant peab arvestama, et ülesande lahendamiseks olemasolevad digitaalsed alusandmed on ArcGIS formaadis. Konsultant peab pakkumist tehes kirjeldama, milliseid alusandmeid ta töö teostamiseks omavalitsuselt vajab. Olemasolevad üldplaneeringu koostamisega seotud avalikud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel https://www.viljandivald.ee/viljandi-valla-uldplaneering-koostamisel

Kuidas tuleb töö esitada?

Töö tuleb esitada seletuskirjana ja konsultatsiooniteenuse käigus loodavad digitaalsed ruumiandmed  ArcGIS formaadis koos tärkandmetega. Seletuskirjas tuleb selgelt eristada ettepanekud seatavate maakasutustingimuste osas ning selgitused ja põhjendused tehtud ettepanekute kohta.

Täiendavad küsimused ja informatsioon:

Raivo Laidma, planeeringuspetsialist. Mob +372 588 55537 raivo.laidma@viljandivald.ee

 

Hinnapakkumised palume esitada 11.10.2019.