Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Kaunismäe tee 2 ja 2a detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.10.2019 kuni 16.10.2019

Planeeringuala   suurus   on   ligikaudu 0,9 ha hõlmates  katastriüksuseid 71501:002:0327 ja 71501:002:0326. Detailplaneering on koostatud ehitusõiguse seadustamiseks, mis on kehtiva detailplaneeringuga (Saarepeedi  Vallavolikogu  14.12.2006  otsusega  nr  115„Detailplaneeringu kehtestamine") vastuolus. Käesoleva detailplaneeringuga muudetakse varem alale määratud ehitusõigust. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev ega näe ette olulise keskkonnamõju teket.

eringuala suurus on ligikaudu
0,9
ha
hõlmates katastriük
suseid
71501:002:0327 ja
71501:002:0326.
Detailplaneering on koostatud
ehitusõiguse
seadustamiseks, mis on
kehtiva
detailplaneeringuga
(
Saarepeedi Vallavolikogu 14.12.2006 otsusega nr 115
„Detailplaneeringu
kehtestamine"
)
vastuolus.
Käesoleva d
etailp
laneeringuga
mu
udetakse varem alale määratud
ehitusõigust.
Detailplaneering
ei ole üldpla
neeringut muutev
ega
näe ette olulise keskkonnamõju
teket

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Viljandi Vallavalitsuses Kauba tn 9, Viljandi ja Viljandi valla veebilehel.