Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse järgmised ametnikud:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Tööülesanded: juhtida valla kultuuri- ja noorsootööd, teostada järelevalvet, osaleda erinevates projektides; kultuuri- ja noorsootöö arengukava koostamine, uuendamine ja järelevalve; noorsoo- ja sporditöö programmide ja projektide koostamine ning teostamine; kultuuri- ja vaba aja ürituste eelarve koostamine ja selle täitmise kontroll; kultuuri- ja vaba aja ürituste planeerimine ja koordineerimine koostöös kultuuriasutustega ja -ühendustega; aidata korraldada noorte vaba aja veetmist ja suvelaagreid.
Nõuded kandidaadile: kultuuri- ja noorsootööalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Tööülesanded: sotsiaaltööalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitlemine; temale alluvate sotsiaalvaldkonna töötajate töö korraldamine; valla sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel ja täiendamisel osalemine; projektide koostamine ja elluviimine; ettepanekute tegemine sotsiaalküsimustes valla eelarve koostamisel ja rahaliste vahendite kasutamise jälgimine.
Nõuded kandidaadile: sotsiaaltöö ja eripedagoogikaalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus

Ehitusspetsialist (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Tööülesanded: ehitusvaldkonnas sätestatud kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine. Kodanike vastuvõtt ja konsulteerimine. Teenistusülesannetega seotud eelnõude ettevalmistamine. Andmete esitamine ehitisregistrile
Nõuded kandidaadile: vähemalt erialane keskeriharidus

Keskkonnaspetsialist (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Tööülesanded: keskkonnakaitsealase tegevuse korraldamine. Jäätmehoolduse korraldamine ja jäätmeregistri pidamine. Kodanike vastuvõtt ja konsulteerimine
Nõuded kandidaadile: vähemalt erialane keskeriharidus

Arenguspetsialist

Tööülesanded: valla elanike, ettevõtjate, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine strateegiliste arengusuundade väljatöötamisel ja elluviimisel
Nõuded kandidaadile: erialane kõrg-, rakenduslik kõrgharidus­või sellega võrdsustatud haridus, vähemalt 2-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas, eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1.     allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku  teenistusse võtmise

2.     elulookirjeldus

3.     tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17. veebruariks 2014 aadressil Sakala 1, Viiratsi,
70101 Viljandimaa märgusõnaga "Spetsialist" või elektrooniliselt reet.pramann@viljandivald.ee