Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXXII istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 30.03.2020 kuni 06.04.2020 kella 17.00-ni.

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXXII istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 30.03.2020 kuni 06.04.2020 kella 17.00-ni.

Vabariigi Valitsus otsustas 12. märtsil korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ja keelas alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020.

Kuna kehtestatud eriolukorra eesmärk on elanikkonna tervise kaitse, on Rahandusministeeriumi poolt KOV-dele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.

Rahandusministeerium sedastab KOV-dele, et volikogu istungite läbiviimise täpsem kord nähakse ette iga volikogu töökorraga (KOKS § 44 lõike 1 kolmas lause) ja isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised KOV küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta.

Hooligem teineteise tervisest ja viime vallavolikogu istungi läbi elektrooniliselt.

Päevakord

 Jrk

 Teemad

Küsimustele vastajad

  1.

 

Viljandi Vallavolikogu 31.01.2018 määruse nr 12 „Viljandi Vallavolikogu töökord" muutmine

Kaupo Kase

  2.

Kinnisvara tasuta omandamine (Saarepeedi küla, Kõnnu)

Alar Karu

Rein Anton

  3.

Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine (Vardi küla, Metsavahi tee)

Alar Karu

Rein Anton

  4.

Vallavara võõrandamine (Taganurga küla, Garaazi kinnistu)

Alar Karu

Rein Anton

  5.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 12, Viiratsi alevik võõrandamine

Alar Karu

Rein Anton

  6.

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 40 asuvale hoonestusõigusega koormatud kinnistule kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks ning hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

Alar Karu

Rein Anton

  7.

Nõusoleku andmine Mäeltkülas Energia tee 1 kinnistule seatud hoonestusõiguse 1/2 kaasomandi võõrandamiseks

Alar Karu

Rein Anton

  8.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Niidu tn 9, Viiratsi alevik võõrandamine

Alar Karu

Rein Anton

  9.

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Alar Karu

Tiina Jaksi

  10.

Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 määruse nr 94 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

Alar Karu

Tiina Jaksi

  11.

Viljandi Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Alar Karu

  12.

Abivallavanema ametist vabastamine ja Viljandi Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 8 „Viljandi Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine ning töötasu ja hüvitise määramine"  muutmine

Alar Karu

  13.

Viljandi Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 9 „Viljandi  vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine" punkti 1.3 kehtetuks tunnistamine

Alar Karu

 

Elektroonilise vallavolikogu istungi läbiviimine

Vallavolikogu istungi kutse, päevakord ja eelnõu materjalid on kättesaadavad valla kodulehel aadressil https://www.viljandivald.ee/vallavolikogu/istungid, samal aadressil on jooksvalt nähtavad eelnõude osas esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud, eriarvamused.

Küsimused eelnõude osas palume saata hiljemalt 03.04.2020   04.04.2020 kell 17.00 e-posti aadressile vallavolikogu@viljandivald.ee. Küsimustele vastatakse jooksvalt, vastused saadetakse teadmiseks kõigile vallavolikogu liikmetele e-posti teel.

Oma sõnavõtt, eriarvamus ja allkirjastatud seisukoht eelnõude osas palume saata  hiljemalt 06.04.2020 10.04.2020 kell 17.00 e-posti aadressile vallavolikogu@viljandivald.ee.

Oma seisukoht eelnõude osas palume saata kutse lisas oleval vormil, valides sobiva seisukoha iga päevakorrapunkti osas, teised seisukohad palume kindlasti kustutada.

Oma seisukoht palun allkirjastada digitaalselt.

Istungi protokollimine

Viljandi Vallavolikogu elektroonilise istungi läbiviimise kohta koostatakse protokoll, milles märgitakse istungi toimumise asjaolud, esitatud küsimused, vastused, sõnavõtud, eriarvamused, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused. Protokolli juurde lisatakse vallavolikogu liikmete saadetud e-kirjad seisukohaga eelnõu osas (poolt, vastu, erapooletu).

Protokolli allkirjastab vallavolikogu esimees.

Tehniliste probleemide korral abi

Tehniliste probleemide korral aitab Teid kaugtöö korras tööpäevadel ajavahemikul kell 9.00-16.00 Viljandi Vallavalitsuse infotehnoloogia spetsialist Ott Põder.

Kontaktid: telefon 5248953, e-post ott.poder@viljandivald.ee.

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees

 

Lisa: Seisukoht eelnõu osas