Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung 21. septembril kell 17 Ramsi Vaba Aja Keskuses

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 21. septembril 2021 algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

 

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 

1.

 

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025" muutmine, II lugemine

 

Rein Anton

 

 

2.

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2021-2025, II lugemine

Rein Anton

 

 

3.

 

Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032, II lugemine  

 

Rein Anton

 

4.

 

Viljandi valla lasteaia „Päikesekiir" arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine

 

Astra Jamnes

Irma Väre

 

5.

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 vastuvõtmine, II lugemine

 

Tiina Jaksi

 

6.

 

Halduslepingu sõlmimine

 

Rein Anton

 

7.

 

Kinnisasja tasuta omandamine

Rein Anton

 

8.

 

Vallavara võõrandamine  

 

Rein Anton

 

9.

 

Vallavara võõrandamine

 

Rein Anton

 

10.

 

Viljandi Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 24 „Mittetulundusühingule Tarvastu Motoklubi Raassilla moto- ja vabaajakeskuse arendamiseks taotletava toetuse omaosaluse garanteerimine" muutmine

 

Alar Karu

Peeter Peek

 

11.

 

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Ristiku tn 27 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks

 

Rein Anton

 

12.

 

Viljandi valla omandis olevale kinnistule katastritunnusega 79704:002:0047 ja aadressiga Veski tn 10, Suislepa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond seatud hoonestusõiguse lõpetamine

 

 

Rein Anton

 

13.

Seisukoha andmine Kassi kruusakarjääri maavara kaevandamise kesk-konnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta

 

Rein Anton

 

14.

Viljandi Vallavolikogu 18.05.2016 otsuse nr 298 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

 

Rein Anton

 

15.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja nende liikmete nimetamine

 

Reet Pramann

 

16.

 

Volikogu kirjavahetus

 

Kaupo Kase

 

 

17.

Vallavanema informatsioon

 

Alar Karu