Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 31. märtsil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas.

Arvestades kehtivaid piiranguid ja jätkuvat koroonaviiruse väga laialdast levikut toimub Viljandi Vallavolikogu istung 31. märtsil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas.

Palun volikogu liikmetel, kellel on probleeme osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas, anda sellest teada hiljemalt esmaspäeva 29.03.2021 kella 14.00-ks vallakantselei spetsialistile Ülle Riinerile e-posti aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee.

Viljandi Vallavalitsus leiab kõigile, kellel on tehnilisi probleeme interneti teel vallavolikogu istungist osavõtmisel ja on sellest eelnevalt teada andnud, lahenduse osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas (nt võimaluse osaleda istungil vallamajas vms).

31.03.2021 saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemiseks.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 

1.

Tarvastu Lasteaia arengukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine

Tiiu Rõõm

Anne Põldsaar

2.

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Irma Väre

3.

Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määruse nr 120 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

Irma Väre

4.

Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste korraldamise ja osutamise kord

Irma Väre

5.

Kohanime määramise kord

Rein Anton

6.

Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine

Loit Kivistik

7.

Turbakoja detailplaneeringu vastuvõtmine

Rein Anton

8.

Tiiva tee päikesepargi detailplaneeringu vastuvõtmine

Rein Anton

9.

Viljandi Vallavolikogu 26.08.2020 otsuse nr 1-3/282 „Mäeltküla tööstuspargi kruntidele hoonestusõiguse seadmine" muutmine

Rein Anton

10.

Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse lõpetamiseks ja kande kustutamiseks kinnistusraamatust

Rein Anton

11.

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Heina tn 9 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks

Rein Anton

12.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 28, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

13.

Seisukoha andmine Supsimari II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta

Rein Anton

14.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Rein Anton

15.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees