Volikogu istungite päevakordade arhiiv

« Tagasi

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 30. detsembril 2020. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

Vallavolikogu istungist on võimalik osa võtta ka Microsoft Teams keskkonnas.

Palun andke hiljemalt esmaspäeva, 28.12.2020 kella 16.00-ks teada, kes soovivad osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas. Oma soovist teavitage vallakantselei spetsialisti Ülle Riinerit  e-postiga aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee .

30.12.2020 saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemise kohta.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

1.

Paistu Kooli arengukava aastateks 2021- 2024 kinnitamine

Merike Kald

2.

Viljandi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine

Tiina Jaksi

3.

Viljandi valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Rein Anton

Raivo Laidma

4.

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmise heakskiitmine, II lugemine

Rein Anton

 

5.

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes

Irma Väre

6.

Viljandi Vallavolikogu 30.06.2020 määruse nr 112 „Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine

Medi Meikar

7.

Viljandi valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Irma Väre

8.

Noorsootöö seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine

Irma Väre

9.

Hädaolukorra seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine

Rein Anton

10.

Viljandi Vallavolikogu alatise kodanike ühenduste ja külaarengu     komisjoni koosseisu muutmine

Joel Mandri

11.

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Reet Pramann

12.

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Alar Karu

Reet Pramann

13.

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees