« Tagasi

Kanna hoolt oma lemmiklooma eest!

Viljandi vallavalitsusele on laekunud mitmeid kaebuseid, mis on seotud koerte ja kasside pidamisega ja nende käitumisega. Peamine põhjus, mis sunnib inimesi keskkonnaspetsialisti poole pöörduma, on hulkuvad ja ohtlikud lemmikloomad.

Halvimatel juhtudel on loom juba inimest rünnanud ja tekitanud kehavigastusi. Näiteks on vallavalitsusele teada juhtumid Kiini külast ja Kookla külast, kus on toimunud reaalsed rünnakud koerte poolt, kellel lubatakse vabalt liikuda. Aprillis ründas üks Kooklas elav koer naabrimaja ees naist nii rängalt, et tuli kutsuda kiirabi, kes viis kannatanu haiglasse.

Teateid hulkuvate koerte kohta on tulnud veel Mustla alevikust, Tänassilma külast, Vardja külast, Tõnukülast, Tusti külast, Saarekülast, Metskülast, Paistu külast jne.

Sagedane on probleem, kui naabri koer haugub või ulub, mis võib vaikust ja rahu armastavat inimest väga häirida. Soovitame esimese lahendusena rääkida koeraomanikuga rahumeelselt ning püüda leida lahendus (kas koera ööseks tuppa võtmine, haukumisvastaste rihmade kasutamine või koera välja õpetamine). Pöörduge vallavalitsuse poole alles seejärel, kui naabriga ei ole võimalik rääkida ja probleem ei laabu.

Mure ka kassidega

Lisaks koertele on vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole pöördutud hulkuvate ja omanikuta kasside pärast – peamine probleem on, et kassid „kaabivad" aiamaadel ja märgistavad territooriumi. Näiteks on vallavalitsuse poole pöördutud hulkuvate kasside pärast Soe külast ja Sultsi külast. Soovitame jällegi esimese lahendusena rääkida kassiomanikuga rahumeelselt.

Suureks murekohaks kasside puhul on omanikuta kassikolooniate teke. Et vältida kolooniate teket, palume tungivalt mitte loomi toita. Toites omanikuta loomi, võtate omale vastutuse nende loomade ees.

Õige samm on teavitada kolooniatest ja omanikuta kassidest Viljandi vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti (Liisa Riiner, 53011640, liisa.riiner@viljandivald.ee) või Varjupaikade MTÜ-d (5238626; viljandi@varjupaik.ee), kes korraldab Viljandi vallas hulkuvate ja omanikuta loomade püüdmist.

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmiklooma pidamise nõuetest ja Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast.

Tuletame meelde mõningaid lemmiklooma pidamise nõudeid:

 • Loomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest hoolitsemiseks on loomapidajal loodud nõuetekohaseid võimalusi.
 • Looma võib pidada kinnises hoones või piiratud territooriumil, kuhu on loodud tingimused loomade pidamiseks ja kust loom omal tahtel välja ei pääse.
 • Looma pidamine või käitumine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.
 • Looma pidamisel korterelamus ei tohi nende käitumine olla häiriv.
 • Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

Loomapidaja on kohustatud:

 • paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi, kui koer on aias lahti;
 • tagama ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
 • järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
 • tagama looma identifitseerimiseks looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise;
 • laskma marutaudi vastu vaktsineerida vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal ja sagedusel;
 • viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;
 • looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
 • inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
 • loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud;
 • järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

Loomapidajal on keelatud:

 • viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
 • viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
 • viibida loomaga kalmistuil;
 • ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavates supluskohtades, avalikes tiikides ja purskkaevudes;
 • lubada loomal viibida laste mänguväljakutel ja liivakastides.

 

Juhime tähelepanu, et loomapidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju eest!

Autor: Liisa Riiner,
keskkonnaspetsialist

Foto autor: Pixabay
Foto allkiri: Viimastel kuudel on vallas tavapärasest rohkem hulkunud ringi koeri, kellest mõni on ka inimest rünnanud.