« Tagasi

Milline on Viljandi valla noorsootöö kvaliteet?

Tulenevalt Noorsootöö seadusest on noorsootöö sisuks luua noore arenguks vajalikke tingimusi: tegemist on kompleksse ja keerulise nähtusega. Ühelt poolt annab see noorsootöötajatele hulgaliselt erinevaid lähenemisvõimalusi, ent teisalt on ka suur
vastutus – kuidas kujundada noor väärikaks, ennast ja teisi austavaks kodanikuks?

Eestis on noorsootöös selgesti määratletud õigusruum, noorsootöö tegemiseks on eesmärgid ja selged juhtnöörid, millest peab kohalik omavalitsus kui noorsootöö peamine elluviija ka lähtuma. Pärast haldusreformi on valla noortekeskuste noorsootöötajad kokku saanud ja ühiselt olulisi teemasid arutanud, kuid  konkreetsete suunitlusteni, kuhu ja kuidas kogu valla noorsootöö areneda võiks, pole jõutud. Seega võib öelda, et meil puudub tegelikult ülevaade sellest, milliseks on selgete prioriteetideta Viljandi valla noorsootöö tänaseks kujunenud. Olukorra parandamiseks näeb Viljandi valla arengukava ette, et 2020. aastal tuleb vallas läbi viia noorsootöö kvaliteedi hindamine.

Siinkohal tuleb appi noorsootöö kvaliteedi hindamismudel, mille töötas välja 2010. aastal Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning noortevaldkonna partneritega. See on kohaliku omavalitsuse töövahend, mis võimaldab hinnata noortele loodud võimalusi noorsootöös osalemiseks ning nende kvaliteeti. Kvaliteedihindamine näitab noorsootöö tulemuslikkust ja selle tegijate pädevust, mis omakorda parandab valdkonna mainet ja rahastamist. Hindamise lõppraportist selguvad Viljandi valla noorsootöö tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad. Tulemuste põhjal saab sõnastada noorsootöö arendamise visiooni, eesmärgid, edasiseks arenguks vajalikud sammud ning konkreetne parendustegevuste plaan aitab hoida õiget kurssi visiooni saavutamiseks.

Käimasolev novembrikuu on Viljandi valla noorsootöömaastikul pühendatud noorte, noorsootöötajate, noorteühenduste ning -organisatsioonide küsitlemisele. Kui sinuni, armas noor, noorsootöötaja või noorteühenduste esindaja, peaks jõudma üks küsimustik, palun sul sellele kindlasti vastata, sest iga vastaja arvamus on Viljandi valla noorsootöö edaspidiseks parendamiseks vajalik!

 

Liis Lääts,
Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi hindamise meeskonna juht