Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Uued töötajad vallamajas

Liisa Riiner – Viljandi valla keskkonnaspetsialist 

Olen sündinud ja kasvanud Viljandimaal Paistus, käinud kohalikus lasteaias ja koolis. Põhikooli järel läksin õppima Viljandi Maagümnaasiumisse ja sealt edasi TTÜ Tartu kolledžisse, kus omandasin tööstusökoloogia erialal bakalaureusekraadi ja jätkasin magistriõppes. Tööstusökoloogia on valdkond, mis vaatleb aine- ja energiavooge tootes, tööstuses või rahvamajanduses ning nende koosmõju keskkonnale. Selle eesmärk on kinnise tootmistsükli saavutamine, kus ühe või mitme ettevõtte jäägid kasutab ära teine (kõige lihtsam näide on puidujääkide kasutamine kütteks).

Esimene erialane töökoht asus Raplamaal, töötasin seal kaks aastat Keskkonnainspektsioonis keskkonnakaitse inspektorina keskkonnakaitse suunal (õhk, vesi, jäätmed, maapõu). Kuna minu soov oli töötada Viljandimaal, siis sain võimaluse asuda tööle Viljandi Linnavalitsusse menetlusspetsialistina. Minu ülesanne oli järelevalvemenetluste läbiviimine kohaliku omavalitsuse menetluspädevuse piires, peamiselt ehituse, heakorra ja keskkonna valdkonnas. Et mitte oma erialaseid teadmisi aja möödudes kaotada, otsustasin kandideerida Viljandi Vallavalitsuse majandusvaldkonna keskkonnaspetsialisti ametikohale. Loodan, et minu senine töökogemus ja omandatud teadmised tulevad selles töös kasuks, püüan kiiresti õppida ja saada sellele ametikohale vääriliseks keskkonnaspetsialistiks.

Minu hobiks on tantsimine, millega olen tegelenud lapsepõlvest alates. Tantsin Paistu naisrahvatantsurühmas Anna-Minna, kellega möödunud suvel käisime ka tantsupeol.

Indrek Talts – Viljandi valla projektispetsialist 

Soov arendada end uute teadmiste ja kogemuste baasil on mind alati inspireerinud.  Oman pikaajalist töökogemust omavalitsuse arengu planeerimisel arengunõunikuna.

Valla tuleviku planeerimine on hea võimalus kujundada piirkonna arengut elanike vajaduste ja omavalitsuse võimaluste ning võimekuse piires. Arengu kavandamine ja selle elluviimine on pikaajaline protsess, mis lähtub sise- ja väliskeskkonna analüüsi tulemusel vastu võetud pikaajalise mõjuga otsustest, võimaldades seeläbi kujundada piirkonna eripärast lähtuva konkurentsieelise. Edukas strateegia tugineb uutele ideedele, uut viisi mõtlemisele, uutele lahendustele ja planeeritud tegutsemisele. Õnnestumiste puhul loob töö, mille käigus tuleb kavandada ja viia ellu uusi projekte, hea tunde ja rahulolu.

Üheks oma tugevuseks pean analüüsioskust, oskust näha seoseid, et nende baasil teha õigeid järeldusi. Tartu Ülikoolis omandatud ettevõtlus- ja projektijuhtimise eriala andis hea teoreetilise baasi projektijuhtimiseks ja strateegiate kavandamiseks. Arengu planeerimine on olnud üks peamisi ülesandeid, mille kõrval tunnen suurt huvi teadus- ja tehnoloogiasaavutuste vastu. Hindan head kollektiivi ja meeskonnatööd ning selle tulemusena saavutatavat sünergiat.