Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitusjäätmed on puidu, metalli, betooni, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, mis tekivad ehitamisel, lammutamisel ja remontimisel ning mida ehitustööde tegemiseks tekkekohas ei kasutata. Viljandi Vallavalitsuse nõudmisel tuleb esitada jäätmekava, aruanne ehitus- ja lammutusjäätmete ning ohtlike jäätmete käitlemise kohta.

. Ehitus ja lammutusjäätmete käitlemist reguleerib Viljandi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 82 „Viljandi valla jäätmehoolduseeskiri" 4 ja 5 peatükk.

Peamine nõue on ehitus- ja lammutusjäätmete liikide kaupa kogumine tekkekohas, mille puhul taaskasutamisvõimalus on mitu korda suurem kui siis, kui jäätmed pannakse tekkekohas kokku ja hiljem püütakse neid lahti sorteerida; Viljandi Vallavalitsuse nõudmisel tuleb esitama jäätmekava, aruanne ehitus- ja lammutusjäätmete ning ohtlike jäätmete käitlemise kohta.

Eraldi tuleb sorteerida: 
1) mitteohtlikke ehitusjäätmeid:
1.1. puitu;
1.2. kiletamata paberit ja pappi;
1.3. kilet;
1.4. metalli;
1.5. mineraalseid jäätmeid (kivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jms);
1.6. raudbetooni- ja betoondetaile;
1.7. pakendit.
2) ohtlikke ehitusjäätmeid:
2.1. asbesti sisaldavad jäätmeid –eterniiti, asbesttsementplaate, asbesttsementtorusid, isolatsioonimaterjali;
2.2. värvi-, laki-, liimi-, ja vaigujäätmeid, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid;
2.3. naftaprodukte sisaldavad jäätmeid – tõrvapappi, immutatud isolatsioonmaterjali, tõrva sisaldavat asfalti;
2.4. ohtlike aineid sisaldavat betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegusid või lahus-fraktsioone, või ohtlikke aineid sisaldavat või saastunud plasti, puitu, ja klaasi;
2.5. bituumenitaolisi segusid ning kivisöe- või põlevkivitõrva ja tõrvasaadusi.

Juhul, kui ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed anda töötlemiseks üle vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustööna. Eelistama peaks ettevõtet, kes tagab jäätmete täielikuma taaskasutamise.