Elatis ja elatisabi

Lapsevanem on kohustatud ülal pidama oma alaealist last ja abi vajavat töövõimetut täisealiseks saanud last. Samuti tuleb ülal pidada last, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes. Kui laps saab 21-aastaseks, ülalpidamiskohustus reeglina lõpeb. 

Kui vanem ei täida lapse ülalpidamise kohustust, mõistab kohus teise vanema või eestkostja nõudel temalt välja elatise lapsele.

Kui vanem elatist vabatahtlikult ei maksa, pöörduge kohtusse. Kui olete juba pöördunud kohtusse, kuid kohtuotsust ei ole veel tehtud, on teil võimalik saada riigilt kohtumenetlusaegset elatisabi.

Igakuine elatis lapsele ei või reeglina olla väiksem kui pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Kohus saab mõjuval põhjusel elatise välja mõista ka väiksemas summas kui minimaalmäär. Mõjuvaks põhjuseks võib olla vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimumelatise ulatuses osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps. Kui last kasvatava vanema või teise vanema varanduslik seisund või lapse vajadused muutuvad, võib esitada kohtule hagiavalduse elatise suuruse muutmiseks.

Elatisabi on riigi ajutine abi alaealisele lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda seaduses sätestatud ulatuses. Elatisabi koosneb kohtumenetlusaegsest ja täitemenetlusaegsest elatisabist.

Lisainfo

www.eesti.ee/et/perekond/varalised-suhted-perekonnas/elatis-ja-elatisabi-lapsele/

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/elatisabi