Asendus- ja järelhooldusteenus

Teenuse kirjeldus

Neid teenuseid ei saa taotleda, õigus teenuse saamiseks on juhtumipõhine. 

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Protsess

Asendushooldus

  1. Asendushooldusteenusele suunab teenust saama õigustatud isiku (edaspidi: teenuse saaja) vallavalitsuse lastekaitsespetsialist vallavalitsuse korralduse alusel.
  2. Enne asendushooldusteenusele suunamist hindab lastekaitsespetsialist lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust ning koostab lapsele juhtumiplaani.
  3. Teenuse saaja ja vajadusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.
  4. Lastekaitsespetsialistil on vajadusel õigus suunata teenust saama õigustatud isiku juhtum sobivaima sisu ja rahastusmudeli valikuks laste ja perede komisjoni.
  5. Lastekaitsespetsialist või laste- ja perede komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse.
  6. Teenuseosutajaga sõlmitakse leping.
  7. Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

Järelhooldus

  1. Järelhooldusteenusele suunab asendushooldusel viibiva täisealise isiku lastekaitsespetsialist või vastutav sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsuse korralduse alusel.
  2. Enne järelhooldusele suunamist hindab lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöö spetsialist asendushooldusel viibiva täisealise isiku heaolust lähtuvalt järelhooldusteenuse osutamise vajadust ning koostab lapsele juhtumiplaani.
  3. Teenuse saaja ja vajadusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessiTeenuseosutajaga sõlmitakse leping (järelhooldusteenuse saaja üheks osapooleks).

Õigusakt

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

 

Lisainfo

Laste heaolu peaspetsialist Merli Lepik-Kiilu 525 4077 merli.lepik@viljandivald.ee