Isikliku abistaja teenuse määramise ja osutamise tingimused ja kord

Kirjeldus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isiklik abistaja aitab teenuse saajat tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes või muudes toetavates tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi tema erivajadusest lähtuvalt. Teenuse osutaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Teenus ei hõlma füüsilise abistamisega mitteseotud tegevusi (meditsiini-, tervishoiu-, tõlke, nõustamis- ja juriidilise teenuse, remondi- ning ehitusteenuste jmt osutamine).

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada:
  • Puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta.
  • Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.
  1. Sotsiaaltöö spetsialist viib läbi teenuse taotleja abivajaduse hindamise.
  2. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.
  3. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda. Isikliku abistaja määramiseks on vajalik mõlema osapoole nõusolek.
  4. Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus lepitakse kokku sõlmitavas lepingus, teenuse osapoolte vahel.
  5. Taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Otsuse keeldumise kohta tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemisest.
  6. Teenus on üldjuhul teenuse saajale tasuta, kuid teenuse eest võib võtta tasu.

Taotluse vorm

Vabas vormis avaldus koos abivajaduse kirjeldusega. 

 

Õigusaktid

Isikliku abistaja teenuse määramise ja osutamise tingimused ja kord

Sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuuastrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)