Eesti Reformierakonna ja Isamaa Erakonna koalitsioonileping Viljandi vallas aastateks 2021-2025

Eesti Reformierakond ja Isamaa Erakond lepivad kokku moodustada koalitsioon Viljandi valla juhtimiseks aastateks 2021-2025.

Seame eesmärgiks, et Viljandi vald on uutele ideedele avatud, kaasaegne, kvaliteetse elukeskkonnaga, Eestis tuntud  ja vastutustundliku valitsemisega.

Koalitsiooni osapooled on leppinud kokku alljärgnevas:

 Valla juhtimine

 • Valla juhtimine on kodanikukeskne ja lähtub kogukonna vajadustest.
 • Teostame tõhusat ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamist.
 • Vaatame üle ametiasutuse struktuuri ja teeme vajalikud ümberkorraldused - loome eraldi üksuse valla kinnisvara haldamiseks.
 • Teeme vallale uue arengukava.
 • Renoveerime Viiratsi vana vallamaja ja kujundame Viiratsi alevikust valla keskuse.
 • Käivitame volikogu juures seenioride ja noorte kogud.

Haridus, kultuur ja sport

 • Aitame kaasa Anu Raua rahvakultuuri keskuse loomisele.
 • Kohandame valla haridusstrateegia vastavusse riikliku Haridusstrateegiaga 2035,  arvestades rahvusvahelisi analüüse ning raporteid.
 • Jätkame kaasaegse õpikeskkonna loomist valla koolides – renoveerime Tarvastu Gümnaasiumi koolihoone, rajame Saarepeedi ja Holstre Koolile tehnoloogiaklassid.
 • Tagame huvihariduse lastele ja noortele.
 • Kutsume ellu noore spetsialisti toetuse – lisatoetus spetsialistide värbamiseks.
 • Arendame tugisüsteemi erivajadustega laste abistamiseks haridusasutustes.
 • Renoveerime lõpuni Viiratsi rahvamaja.
 • Tagame liiklusturvalisuse haridusasutuste ümber.
 • Tagame ujumisõppe kõikidele valla lastele – ehitame lastebasseinid igasse valla piirkonda.
 • Igale valla lapsele lasteaiakoht - ehitame Ramsi lasteaiale juurdeehituse.
 • Rikastame kunstiga avalikku ruumi – jätkub koostöö Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas.
 • Korrastame koolide spordiväljakud – Saarepeedi Kool, Paistu Kool, Kalmetu Kool.
 • Tagame investeeringud Holstre-Polli spordikeskusesse – ehitame uue stardimaja.
 • Toetame moto- ja autospordi arengut vallas.
 • Rajame asulatesse heaolu väljakud – tervislikud tegevused kõigile vanusegruppidele.

Ühendused ja taristu                  

 • Jätkame kergliiklusteede võrgustikku arendamist – Päri - Pärnu mnt., Uusna - Vana-Võidu, Ramsi - Orika,  ehitame Vissuvere kergliiklusteele valgustuse.
 • Jätkame tiheasustustes veevärkide kaasajastamist – rajame kaasaegse veevärgi Rahetsema, Päri – Pinska, Sakala ja Mähma suvilapiirkonda ning Puiatusse.
 • Teeme tiheasustuspiirkondades sõiduteed tolmuvabaks.
 • Kujundame Viiratsi aleviku rohealadest ühtse terviku koos terviserajaga Viiratsi tiikide ümber.
 • Toetame kohalike kogukondade elukeskkonna kvaliteeti edendavaid algatusi, näiteks Niilusoo raba säilimist.
 • Toetame kiire internetiga liitumist – käivitame eraldi toetusmeetme.
 • Jätkame jäätmemajanduse kaasajastamist ja kasutajasõbralikumaks muutmist.
 • Pöörame tähelepanu keskkonnahoiule – rakendame valla hooned taastuva energia tootmiseks.
 • Teeme omalt poolt kõik, et Viljandisse valmiks ujulaga spaa.
 • Korrastame ja muudame turvalisemaks ujumiskohad.
 • Käivitame korteriühistute ja erateede remondi toetusprogrammi.
 • Jätkame koostööd Transpordiametiga vallas asuvate riigiteede taristu arendamisel.

Ettevõtlus ja kogukonnad

 • Panustame Mäeltküla tööstuspargi arendamisse.
 • Peame tähtsaks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist.
 • Suurendame kaasava eelarve summat 50 000 euroni.
 • Suurendame MTÜ-de tegevustoetust 50 000 euroni.
 • Toetama Viljandimaa lennunduse arengut.

Kokkuleppe kohaselt jaotuvad kohad vallavolikogus alljärgnevalt:

 • Vallavolikogu esimees - Eesti Reformierakond
 • Sotsiaalkomisjoni esimees - Eesti Reformierakond
 • Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees - Eesti Reformierakond
 • Revisjonikomisjoni aseesimees - Eesti Reformierakond
 • Vallavolikogu aseesimees - Isamaa erakond
 • Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees - Isamaa erakond
 • Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees - Isamaa erakond
 • Kodanike ühenduste ja külaarengukomisjoni esimees - Isamaa erakond
 • Revsjonikomisjoni esimees - Eesti Konsrevatiivne Rahvaerakond

Vallavalitsus moodustatakse kaheksaliikmelisena, millest:

 • Vallavanem - Isamaa erakond
 • Abivallavanem - Isamaa erakond
 • Kaks vallavalitsuse liiget - Isamaa erakond
 • Abivallavanem - Eesti Reformierakond
 • Kolm vallavalitsuse liiget - Eesti Reformierakond