Laste toitlustamise toetus

Kirjeldus

Laste toitlustamise toetust on õigus saada vähekindlustatud perel, kelle laps käib:
  1) koolieelses lasteasutuses toidupäeva kulude ja/või kohamaksu katteks;
  2) üldhariduskooli pikapäeva rühmas oote kulude katteks.

Laste toitlustamise toetust määratakse kuni kuueks kuuks komisjoni otsusega.

Toetust saab taotleda leibkond, kelle kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud 1,5 kordset toimetulekupiiri.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Vajaminevad lisadokumendid:
  • kolme viimase kuu kulutusi tõendavad dokumendid;
  • eluruumi üürileping, kui ei ole omandis;
  • vajadusel tõendid õppimise/töötuse kohta;
  • sissetuleku suurust tõendavad dokumendid kuni kolme viimase kalendrikuu kohta.
  1. Alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise komisjoni haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist.
  2. Toetuse määramise korral kantakse toetuse summa isiku arvelduskontole, makstakse välja sularahas või kantakse teenuse pakkuja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

Taotluse vorm

Ühekordne sotsiaaltoetuse taotlus

 

Õigusakt

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Aigi Pihlak,  aigi.pihlak@viljandivald.ee tel 512 3120

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)