Mustla jäätmejaam

Asukoht

Mustla jäätmejaam asub Mustla aleviku piiril Ülensi külas Jäätmejaama kinnistul. 
 
Kontakt
Operaator Iivo Varik
Avatud: T 12:00-18:00 K,R,L 10:00-18:00
Suletud: P,E ja N.
Telefon: 5196 6562
 
Jäätmejaama haldab Eesti Keskkonnateenused AS. Teenuse osutamise eeldatav ajavahemik on kuni 31.12.2024.
 

Jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi liigiti kogutud jäätmeid

Jäätmekood

Nimi

Liigiti kogutavad olmejäätmed

20 01 01

Paber ja kartong

20 01 39

Plastid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast

20 01 40

Metallid

20 01 02

Klaas

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

20 02 02, 20 02 03

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed

20 01 38

Puit

20 01 10, 20 01 11

Tekstiil

20 03 07

Suurjäätmed

20 01 13*

Lahustid

20 01 14*

Happed

20 01 15*

Leelised

20 01 17*

Fotokemikaalid

20 01 19*

Pestitsiidid

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

20 01 23*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

20 01 26*

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

20 01 27*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

20 01 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

20 01 31*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

20 01 33*

Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid

20 01 34

Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*

20 01 35*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 37*

Ohtlikke aineid sisaldav puit

20 01 95*

Antibiootikumid

20 01 96*

Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid

20 01 97*

Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid

20 01 98*

Sortimata ravimikogumid

20 01 25

Toiduõli ja –rasv

Pakendid

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

15 01 02

Plastpakendid

15 01 03

Puitpakendid

15 01 04

Metallpakendid

15 01 05

Komposiitpakendid

15 01 06

Segapakendid

15 01 07

Klaaspakendid

15 01 09

Tekstiilpakendid

15 01 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid

Ehitus- ja lammutuspraht

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

17 02 01

Puit

17 02 02

Klaas

17 02 03

Plastid

17 02 04*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

17 04 02

Alumiinium

17 04 03

Plii

17 04 04

Tsink

17 04 05

Raud ja teras

17 04 06

Tina

17 04 07

Metallisegud

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed

17 09 01*

Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

17 09 02*

PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

17 09 03*

Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht)

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht

17 03 02

Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

Mootorsõidukite jäätmed

16 01 03

Vanarehvid

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmed

13 02 04*

Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 05*

Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 06*

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 07*

Täielikult biolagunevad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 08*

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

Muud ohtlikud jäätmed

15 02 02*

Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid

(sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

18 01 03*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

 

Tasuta võetakse vastu:

  1. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, sh kalmistujäätmed;
  2. vanametall;
  3. vanapaber;
  4. pakendid;
  5. elektri- ja elektroonikajäätmed;
  6. ühelt toojalt kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi;
  7. kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse 03.02.2021 otsusega nr 1-25/353 rahuldati Viljandi Vallavalitsuse taotlus projektile „Mustla jäätmejaama rajamine" toetuse saamiseks. Projekti eesmärk on elanikkonnale liigiti kogutud jäätmete üleandmise mugavamaks tegemine ning seeläbi jäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu suurendamine.

Projekti rahastas Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest summas 197 124,63 eurot. Projekti kogumaksumus on 455 900,87 eurot (koos käibemaksuga).

KIK-i logoKeskkonnaministeeriumi logo