Õigusabi

26.09.19

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule õigusteenuse osutamine riigi kulul, kus isik võib saada riigi õigusabi kohustuseta hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud või kohustusega ühekordse maksena või osamaksetena täielikult või osaliselt hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud.
Riigi õigusabi on mõeldud isikutele, kes majanduslikel põhjustel endale ise õigusabi tagada ei suuda, aga vajavad seda õigusmenetluses osalemisel (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, haldusmenetlus, täitemenetlus). Riigi õigusabi annab, isikut esindab ja nõustab Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat.

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi saamiseks esitada taotlus (klikkides sõnal „taotlus" avaneb taotluse vorm). Taotluse vorm on kättesaadav ka justiitsministeeriumi veebilehel ning igas kohtus ja advokaadibüroos.

  • Riigi õigusabi andmist otsustav kohus või uurimisasutus või prokuratuur analüüsib kõigepealt seda, kas isikul on õigus riigi õigusabi taotleda.
  • Juhtudel, mil riigi õigusabi andmine oleneb isiku majanduslikust seisundist, hinnatakse taotleja majanduslikku seisundit, sh tema vara ja sissetulekut ning temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate isikute arvu, eluasemele tehtavaid mõistlikke kulutusi ning muid tähendust omavaid asjaolusid.
  • Üldjuhul ei ole isikul õigust valida, milline advokaat talle riigi õigusabi osutab. Siiski on isikul õigus taotleda riigi õigusabi konkreetselt advokaadi poolt, kui see advokaat on andnud nõusoleku riigi õigusabi osutamiseks. Sellisel juhul tuleb nõusoleku andnud advokaadi nimi märkida koheselt riigi õigusabi taotluses.

Kuidas saada teada õigusabi andvast advokaadist peale taotluse tegemist kohtule?

  • Kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses teavitab menetleja kahtlustatavat või süüdistatavat viivitamata talle kaitsja määramisest ning edastab talle Eesti Advokatuuri poolt nimetatud riigi õigusabi osutava advokaadi kontaktandmed.
  • Muudes menetlustes on advokaat kohustatud teavitama enda nimetamisest riigi õigusabi osutavaks advokaadiks.

allikas: http://www.riigioigusabi.ee/

 

Tasuta õigusabi

  • Eesti Õigusbüroo annab õigusabi Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Täpsemat infot leiab veebilehelt www.juristaitab.ee.
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda annab õigusabi  erivajadustega inimestele Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus, Põlvas, Jõhvis, Rakveres, Kuressaares, Viljandis, Võrus, Valgas, Raplas, Jõgeval, Narvas ja Hiiumaal Käina alevikus. Lisainfot leiab veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/   
  • Esmast õigusabi leiab ja saab küsida käepäraselt ka veebilehelt www.juristaitab.ee

Lihtsamat õigusabi osutavad vähekindlustatud abivajajaile mitmed mittetulundusühingud. Sageli võivad selliste ühingute tegevust toetada omavalitsused, ülikoolid ja riigiasutused. Näiteks võib tuua juristide liidu. Üliõpilaste õigusbürood on tegutsenud nii Juristide Liidu kui Tartu Ülikooli õigusteaduskonna juures.

allikas: http://www.kohus.ee/et/oigusabi/tasuta-oigusabi

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL