Projektid

Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine

Viljandi vald osaleb ühisprojektis „Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine", arendades Vaibla külas Jõesuu randumisala taristut.

Projekti raames ehitatakse slippi teenindav kai, slipi manööverdusala, laudtee ja ujuvkai. Samuti uuendatakse olemasolevate teede ja platside katteid ning soetatakse vajalikke liikluskorraldusvahendeid, et tagada ohutu ja mugav liiklemine.

Projekti elluviimise periood: juuni 2024 - september 2024

Projekti eelarve: 157 000 eurot, millest toetus 117 750 eurot ja omafinantseering 39 250 eurot.
Kaasrahastab Euroopa Liit.

 

 

Viljandi valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine

Viljandi valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade kehtivus hakkab lõppema. Projekti tulemusel valmib Viljandi valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2025-2035, mis aitab soojusmajandust efektiivsemalt planeerida, määratleda ja ellu viia kehtivates arengukavades näidatud suundi ning kujundada kohalikus kogukonna energiasäästlikku elu ja mõtteviisi. Soojusmajanduse arengukava koostatakse koostöös kaugküttepiirkondade soojusettevõtjaga.
 

Projekti kestvus: 04.01.2024 - 31.12.2025
Projekti eelarve: 12 000 eurot, millest toetus 8 400 eurot.
Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Viiratsi Rahvamaja arendamine Viiratsi Kogukonnamajaks

Projekti tulemusel valmib Viiratsi Kogukonnamaja, mis koondab ühe katuse alla rahvamaja, raamatukogu ja noortekeskuse, pakkudes ühes kohas vajalikke funktsioone terve elukaare ulatuses ja luues uued võimalused kohalikule kogukonnale. Pehmete tegevuste raames arendatakse välja kogukonnakesksed teenused (teenuste disain) ja valmib Viiratsi Kogukonnamaja arengukava sh. tegevuskava. Arendatakse töötajate ja ka elanike kompetentse ning luuakse kogukonnatunnet.
 

Projekti kestvus: 30.10.2023 - 29.04.2026
Projekti eelarve: 1 625 874,90 eurot, millest toetus 975 524,94 eurot.
Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Rahvusvaheline projekt "Garden Pearls II" (Aiapärlid)

Projekt on jätk varem ellu viidud projektile „Garden Pearls I", mille raames loodi uus turismitoode – külastajatele avatud Eesti ja Läti aiad ning kaunid pargid (ühise nimega „Garden Pearls"), et koguda tuntust aiandusturismi huviliste ja teiste külaliste seas, olgu nad kohalikud või kaugemalt tulnud. Viljandi Vallavalitsus osaleb projektis partnerina Kärstna mõisa pargiga.

Projekti eesmärk on edendada Aiapärlite piiriülest turismitoodet, luues ja ühendades võrgustikuga uusi sihtkohti ning suurendades koos olemasolevate Aiapärlite sihtkohtadega turismitoote ja sellega seotud teenuste kättesaadavust ning integreerides sotsiaalse innovatsiooni ja kaasamise toodete ja teenuste kujundamise protsessi.

Projekti kestvus: 01.10.2023-31.10.2026.
Projekti juhtpartner: Vidzeme Turismiarenduskeskus (Läti).
Projekti kogueelarve: (18 partnerit, sh investeeringud) 1 155 991 EUR.

Toetuse suurus: (ERDF) 924 792,80 EUR.

 

Töötajate olmetingimuste kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Projekti käigus renoveeriti Pärsti Pansionaadi olemasolevad kasutuseta ruumid töötajate olmetingimuste parandamiseks, mille tulemusena piiratakse nakkushaiguste levikut.

Projekti rahastati liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

 

           

 

 

Kolga-Jaani koolis avati kaasaegne jõusaal

PRIA Leader-programmist rahastati Viljandi Vallavalitsuse projekti "Jõusaaliseadmete soetamine Kolga-Jaani võimlasse". Projekti raames osteti ja paigaldati Kolga-Jaani Kooli jõusaali kaasaegsed jõusaaliseadmed. Projekti kogumaksumus oli 18 240 eurot, millest saadi Leader-toetusena 16 416 eurot.

HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine Viljandimaal

Projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas"1 sisuline eesmärk on parandada tuge vajavatele lastele ja peredele suunatud teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti Viljandi maakonnas. Projekti kitsam fookus on jõuda praktiliste ja rakendatavate lahendusteni. Projekti tegevused hõlmavad hariduslikele erivajadustele (HEV) keskenduva kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamist, piloteerimist ja koolituste läbiviimist. Projekti partneriteks on kõik Viljandi maakonna omavalitsused (Viljandi linn, Mulgi vald, Põhja-Sakala vald, Viljandi vald).

Loe lähemalt siit!

 

Projekt „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse"

Projekti "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse" eesmärgiks on suurendada Viljandi valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Oodatav tulemus on koolide õpikeskkonnad, mis on sisustatud vastavalt õppijate vajadustele, nüüdisaegse ja kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades.
Projekti toetatakse perioodil 01.09.2021-31.08.2022 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Väikelahendused HEV õpilastele". Toetuse summa on 60 881 eurot.

 

Projekti raames tehtud ehitustööd Holstre ja Saarepeedi koolis HEV õpilastele paremate õpitingimuste tagamiseks:

Projekt "Kolme kooli muusikaprojekt"

Paistu Kool, Heimtali Põhikool ja Saarepeedi Kool osalevad ühisprojektis  „Kolme kooli muusikaprojekt". Muusikaprojekti idee sündis vajadusest mõelda kunstiainete valdkonnas raamidest välja ning pakkuda õpilastele võimalust end kaasaegsete õppevahendite abil muusikas väljendada.

Projekti raames soetatakse „Koolibänd", elektroonilise muusika tegemiseks vajalik komplekt, noodi- ja pilliõppe vahendid ning arendatakse koolide helisüsteemi, lisaks töötavad osalevate koolide muusikaõpetajad välja ühiskasutatavad õppematerjalid Klass+programmi. Osalevate koolide juhid on veendumusel, et projekti elluviimise tulemusena paraneb õpilaste muusikaline kirjaoskus, õpilased oskavad täita erinevaid õpi- ja loovülesandeid, kasutavad kaasaegseid tehnoloogiavahendeid (digitaalne noodigraafika, helisalvestus- ja helitöötlusprogrammid) ning mõistavad tehnoloogia rolli muusika arengus.

Kaasaegne õpivara annab õpilastele võimaluse luua muusikat, mis on harjumuspärasest erinev ning mitmekesistab traditsioonilisi sündmusi. Õpilastel on julgust ja ideid luua sündmustele muusikaline kujundus ning seda lives esitada, koosmusitseerimine läbi koolibändi arendab õpilaste suhtlemisoskust, üksteisega arvestamist ning loob ühiseid väärtusi. Projekti üheks väljundiks on kolme kooli ühised elektroonilise muusika päevad.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" summas 124 738,48 eurot.