Toimetulekutoetus

Kirjeldus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduses ettenähtud korras, võttes aluseks kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi vastavalt elamuseaduse paragrahv 7 lõike 1 punktile 2 ja Viljandi Vallavolikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Vajaminevad lisadokumendid:
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme kuludokumendid eelmise kuu kohta;
  • eluruumi üürileping, kui ei ole omandis;
  • kõikide leibkonnaliikmete arveldusarvete väljavõte viimase kalendrikuu kohta;
  • muud nõutavad dokumendid (elatise saamist tõendavad dokumendid).
  1. Määramise otsustab sotsiaalametnik 5 tööpäeva jooksul peale nõutud dokumentide esitamist.
  2. Sotsiaalametnikul on vajadusel õigus suunata toimetulekutoetuse taotlus otsustamiseks komisjonile või vallavalitsusele.
  3. Sotsiaalametnikul on õigus toimetulekutoetuse suurust vähendada, kui isik või/ja tema leibkond keeldub muust sotsiaalhoolekandelisest abist ning ei tee koostööd sotsiaalametniku ja töötukassaga.

Taotluse vormid

Toimetulekutoetuse taotlus

Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus (§ 131-135)

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Aigi Pihlakaigi.pihlak@viljandivald.ee, tel. 512 3120

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)