« Tagasi

Viljandi valla haridusjuhtidele käivitub arenguprogramm

Neljapäeval, 19. novembril kogunevad Kärstna mõisas Viljandi valla haridusasutuste juhid, et ühiselt arutleda juhiks olemise tähenduse üle ja seada enestele arengusihte.

Viljandi vallavalitsus käivitab selle ainulaadse arenguprogrammi oma lasteaedade ja koolide direktoritele ning õppejuhtidele. Programmi peaeesmärk on juhtide enesetõhususe muutmine.

Arenguprogrammis pannakse suurt rõhku erinevate praktikute kogemuste rakendamisele. Programmi kaasatakse tunnustatud ja edukaid haridusjuhte. Osalemine eeldab ka iseseisva töö tegemist. Esimesel kohtumisel jagab oma juhikogemust Tallinna Endla lasteaia direktor Grüüne Ott. Kadi Hajetski Haridus- ja Noorteametist tutvustab juhtide 360º hindamismudelit.

Viljandi valla abivallavanema Irma Väre sõnul peaks iga edukas haridusasutuse pidaja oma allasutuse juhte koolitama ja arendama ühtsetel alustel, sest iga kooli ja lasteaia direktor on oma kollektiivis see, kelle poole vaadatakse, kellest juhindutakse ning kes kujundab üldise töö- ja õpikeskkonna.

„Viljandi valla seisukohalt ongi kõige tähtsam, et meie valla haridusasutuste juhid oleksid võrdselt võimekad ja motiveeritud oma tähtsat ja rasket tööd tegema. On mõistlik mitte lasta kõigil „oma mätta otsas pusida"  vaid leida ühtne vorm direktorite kompetentside kasvatamiseks valdkonna üleselt", ütles Irma Väre.

Haridusasutuse juhi kompetentsimudel kirjeldab maailma parima haridusasutuse juhti kui innovatsiooni ja meeskonna juhtijat, iga õpilase arengu toetajat, tulemuspõhist juhti ja eduloo tutvustajat.

Sellest mudelist lähtuvalt on kogu arenguprogramm ka üles ehitatud. Lisaks tugineb programm nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetele ning tulemuste saavutamist toetavatele juhtimiskäsitustele (sh tegevus- ja inimkesksus).

Programmi käivitamist on inspireerinud Haridus- ja Noorteameti (varasemalt Innove) erinevad haridusjuhtide arenguprogrammid.

Arenguprogramm toimub Viljandi valla hariduse arengukava raames ning selle lisaväärtus on valla õpilastele parima võimaliku hariduse andmine. Viljandi vallas tegutseb 11 lasteaeda, 9 üldhariduskooli ning 1 eralasteaed-põhikool ja riigikool erivajadustega õppijatele.

Fotol Kärstna mõis. Foto: Vikipedia